ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Սոցիալական աջակցության այլ ծրագրեր

Հետազոտություններ և բուժօգնություն

Սկսել

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում արտահիվանդանոցային մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացվում է արտահիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում։

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է ՀՀ 3 սահմանամերձ մարզերի կանանց մոտ կրծքագեղձի չարորակ նորագոյացությունների վաղ հայտնաբերումը և կանխարգելումը: 

Սկսել

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացվում է ՀՀ տարածքում գործող մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական կազմակերպություններում:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակներում անվճար հիմունքներով իրականացվում է տուբերկուլոզի ախտորոշում և բուժում, ՄԻԱՎ թեստավորում և ախտորոշում, ինչպես նաև դրական դեպքերի բուժում:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ՀՀ պետական մարմիններում, ինչպես նաև կրթության, մշակույթի, գիտության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական կազմակերպություններում ներգրավված աշխատակիցները հնարավորություն ունեն օգտվելու առողջապահական փաթեթի շրջանակներում անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններից։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում պոլիկլինիկաներում իրականցվում է 18 տարին լրացած և ավելի բարձր տարիքի բնակչության առաջնային բժշկական օգնություն և սպասարկում։

Սկսել

Ծրագիրն ապահովում է բժշկական կազմակերպություններում արտահիվանդանոցային պայմաններում պացիենտի զննում և նախնական ախտորոշում, խորհրդատվությունների, անհետաձգելի բժշկական օգնության և վերակենդանացման միջոցառումների ցուցաբերում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է կյանքին  վտանգ  սպառնացող  կամ  անբուժելի հիվանդություն  ունեցող  պացիենտի և նրա ընտանիքի կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված բժշկական օգնություն։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում տրամադրվում է մինչև 18 տարեկան անձանց անվճար և արտոնյալ պայմաններով մատուցվող հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ։

Սկսել

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններից կարող են օգտվել բնակչության սոցիալապես անապահով  և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձինք:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում պետության կողմից տրամադրվում են երաշխավորված անվճար պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում մատուցվող նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական ծառայություններ։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում շաքարային դիաբետի և զարկերակային գերճնշման կանխարգելման նպատակով իրականացվում է անվճար հետազոտում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է 30-60 տարեկան կանանց համար արգանդի վզիկի օնկոգինեկոլոգիական անվճար հետազոտություն։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում տրամադրվում է մինչև 18 տարեկան անձանց անվճար և արտոնյալ պայմաններով մատուցվող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ։

Սկսել

Ծրագրով բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում տրամադրվում են հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների հնարավորություն։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ապահովվում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմաններով հեմոդիալիզային բժշկական օգնություն և սպասարկում: 

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմաններով թմրաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում դիսպանսերային (շարունակական) հսկողության կազմակերպում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է հաստատված չարորակ նորագոյացության ախտորոշման դեպքում պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմանների ապահովում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվում է վիրուսային հեպատիտ Ց-ով պացիենտներին անվճար տրամադրվող ուղղակի ազդող հակավիրուսային դեղերով բուժումը: 

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում յուրաքանչյուր հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի պետության կողմից անվճար պայմաններով տրամադրվում է անհետաձգելի հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում, ինչպես նաև հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային պայմաններում հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում: 

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ըստ բժշկական ցուցումների` անկախ սոցիալական կամ հատուկ խմբերի ցանկում ընդգրկվածությունից բոլոր պացիենտներին տրամադրվում է Մվասի (Բևացիզումաբ) լուծույթ ներերակային 25մգ/մլ 16մլ» և «Մվասի (Բևացիզումաբ) լուծույթ ներերակային 25մգ/մլ 4մլ» դեղեր։

Սկսել

Կաթվածի անհետաձգելի վարման ծառայությունների կազմակերպման դեպքում իրականացվում է ներերակային թրոմբոլիտիկ թերապիա և/կամ մեխանիկական թրոմբէկտոմիա` հիմք ընդունելով պացիենտի մոտ գլխուղեղի իշեմիկ կաթվածի կլինիկական նշանների դրսևորման ժամանակահատվածը և պացիենտի նյարդաբանական վիճակի գնահատման տվյալները: 

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում կազմակերպվում է շտապ բժշկական օգնության, ինչպես նաև «Արտագնա անհետաձգելի բժշկական օգնության արագ արձագանքման» ծառայություն ՀՀ ամբողջ տարածքում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում I-III փուլի կրծքագեղձի քաղցկեղ ունեցող հիվանդներին տրամադրվում է տրաստուզումաբ դեղորայքը։

Սկսել

ՀՀ բուժհաստատություններում ներդրվել է «Կոլոռեկտալ քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման սքրինինգային փորձարարական ծրագիրը», որը նախատեսված է իրականացնել մինչև 2026 թվականը։

Հաշմանդամության գնահատում

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում խնամվող անձանց տրամադրվում է կացարան, խնամք, առաջնային բժշկական օգնություն և սպասարկում, սոցիալ-հոգեբանական օգնություն, ինչպես նաև իրավական խորհրդատվություն։ 

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված միայնակ տարեցներին ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ անհատական սոցիալական կարիքներին համապատասխան տնային պայմաններում տրամադրվում է կենցաղային, բժշկասոցիալական, սոցիալ-հոգեբանական և խորհրդատվական ծառայություններ։

Սկսել

Ծրագրի հիմնական նպատակն է ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համայնքում և ընտանիքում ապրելու իրավունքը, նրանց սոցիալական ներառումը հասարակություն,ապահովել ծառայությունների մատուցումը ցերեկային կենտրոնում՝ ներառման սկզբունքով, կանխարգելել հաշմանդամություն ունեցող անձանց մուտքը շուրջօրյա խնամքի հաստատություններ:

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է աշխատավայրում և ուսումնական հաստատությունում խելամիտ հարմարեցումներ ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։

Սկսել

Ծրագրի հիմնական նպատակն է հաշմանդամություն ունեցող, այդ թվում մտավոր և հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող 18 տարին լրացած անձանց կացարանով ապահովումը և, շուրջօրյա խնամքի ու սոցիալական վերականգնման ծառայությունների տրամադրման միջոցով, նրանց սոցիալական ներառումը հասարակություն:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում պետությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց կտրամադրի անձնական օգնականի ծառայություն, որի նպատակն է աջակցել հաշմանդամություն ունեցող անձի անկախ ապրելուն, իր համայնքում ներառվելուն՝ բացառելով նրա մեկուսացումը:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում տրամադրվում է տարեց կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային ընդհանուր տիպի խնամքի ծառայություններ։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում պետությունն իրականացնում է հաշմանդամություն ունեցող և սոցիալապես անապահով անձանց աջակցող միջոցների տրամադրման գործընթաց։

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է ապահովել տեսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինքնուրույն կենցաղավարման, տեղաշարժվելու, տրանսպորտից օգտվելու իրավունքը, ուսուցանել և զարգացնել անկախ կյանք վարելու հմտություններ, նպաստել նրանց սոցիալ-հոգեբանական խոչընդոտների հաղթահարմանը, սոցիալական ներառմանը հասարակություն:

Առողջության ապահովագրություն և պետպատվեր

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում կազմակերպվում է նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաներով մատուցվող աորտայի անևրիզմաների պատռվածքների և (կամ) շերտազատումների վիրահատություններ՝ ամբողջ բնակչության համար:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում անվճար կարգով սուր ինֆարկտի դեպքում իրականացվում է դեղապատ ստենտի տեղադրում, իսկ համավճարով՝ արտոնյալ պայմաններով, աորտա-կորոնար շունտավորում։ 

Սկսել

Պետական պատվերի միջոցով հնարավորություն է ընձեռնվում առողջապահության ոլորտի կազմակերպություններում օգտվելու պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններից։

Կենսաթոշակներ և պետական աջակցություն

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է աջակցություն տրամադրել զոհված կամ ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ ծառայողական պարտականություններ կատարելու ժամանակ անհայտ կորելու հետևանքով դատական կարգով մահացած ճանաչված զինծառայողների ծնողներին՝ դոնորական ձվաբջջի ձեռքբերման կամ փոխնակ մոր ծառայություններից օգտվելու ծախսերը մասնակի փոխհատուցելու համար:

Սկսել

Թաղման նպաստը միանվագ դրամական աջակցություն է, որը տրամադրվում է բացառապես հուղարկավորությունը կազմակերպած անձին մահվան վկայականի առկայության դեպքում:

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է ՀՀ ՊՆ համակարգի սպայական և ավագ ենթասպայական կազմերի պայմանագրային զինծառայողների բնակարանային ապահովման խնդրի լուծմանն աջակցելը։

Այս ծագրով բնակարանի կամ բնակելի տան ձեռքբերման կամ կառուցման համար ստեղծվում են հիպոթեքային վարկավորման մատչելի և արտոնյալ պայմաններ։ 

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է սոցիալական աջակցություն տրամադրել 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ից Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի կամ այլ նախահարձակ գործողության հետևանքով վիրավորում (վնասվածք) ստացած կամ հոգեկան առողջության խնդիր ձեռք բերած զինծառայողներին:

Սկսել

Ծրագրի նպատակը զոհված, անհայտ կորած և դատական կարգով անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված զինծառայողների ընտանիք­ներին, ինչպես նաև 1-ին կամ 2-րդ խմբի զինհաշմանդամ դարձած զինծառայողներին հատուցման տրամադրումն է:

Սկսել

Ծերության նպաստը պետական աջակցության ծրագիր է։ Նշանակվում է 65 տարեկանը լրացած քաղաքացուն ցմահ։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում պարբերական բնույթ կրող նպաստ կամ դրամական այլ վճարն անկանխիկ եղանակով ստացող այն քաղաքացիները, ովքեր ՀՀ տարածքում գործող առևտրի կետերում և ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններում վճարային քարտերով ու վճարում ընդունող սարքերով կկատարեն գործարքներ, հաջորդ ամիս կստանան 10 %-ի չափով հետվճար։

Սկսել

Միջոցառման նպատակն է սոցիալական աջակցություն տրամադրել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի, ինչպես նաև անհայտ կորածների ընտանիքներին և հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման։

Սկսել

Ծրագրի նպատակը ՀՀ ՊՆ համակարգի զինվորական կենսաթոշակների և պարգևավճարների նշանակման, զինվորական կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում թաղման նպաստի հատկացման ապահովումն է։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում զոհված զինծառայողների այն ծնողները, ովքեր օգտվել են փոխնակ մոր և դոնորական ձվաբջջի համար նախատեսված աջակցության ծրագրից, կկարողանան մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքը կազմակերպել պետության աջակցությամբ՝ դայակի կամ վճարովի հիմունքներով գործող նախադպրոցական հաստատության միջոցով։  

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և նրանց ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով անհատույց տրամադրվում է պետական ֆինանսական աջակցություն։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է զինծառայության ընթացքում վնասվածք կամ հիվանդություն ձեռք բերելու հետևանքով հաշմանդամություն ստացած զինծառայող­ներին, զոհ­ված (մահացած) զինծա­ռայողների ընտանիքներին դրամական օգնու­թյունների տրամադրում։

Պետական աջակցության ծրագրեր գործատուներին

Սկսել

Ծրագրի հիմնական նպատակն է նպաստել երկրում առաջատար տեխնոլոգիաների տարածմանը, ինչպես նաև բարձր ավելացված արժեքով ապրանքների թողարկման և արտահանման խթանմանը, ինչն էլ ուղղակիորեն կազդի երկրի ՀՆԱ-ի առաջանցիկ աճին։

Սկսել

Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության կապիտալի շուկային և դեպի տնտեսության իրական հատված ֆինանսավորման հոսքերին նոր լիցք հաղորդելուն։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է աջակցություն տրամադրել մշակող արդյունաբերության ոլորտի տնտեսավարողներին։

Սկսել

Միջոցառման նպատակն է աջակցել տնտեսավարողներին ներգրավել բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների (այսուհետ՝ ԲՈՈՒՄ)։ ԲՈՈՒՄ ներգրաված տնտեսավարողին փոխհատուցվում է մասնագետի աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարի 20%-ը (ոչ ավելի քան 1 մլն դրամը և վճարված եկամտային)։

Սկսել

Եթե գործատուները աշխատանքի ընդունեն վերջին երեք ամսվա ընթացքում անընդմեջ գործազուրկի կարգավիճակ ունեցող, 35 տարեկանից բարձր տարիքի գործազուրկ անձի, պետությունը գործատուներին կտրամադրի ֆինանսական աջակցություն 250,000 դրամի չափով, իսկ նպաստառու գործազուրկի աշխատանքի ընդունելու դեպքում՝ 350,000 դրամի չափով։

Սկսել

ՏՏ ոլորտում գործունեություն իրականացնող սկսնակ առևտրային կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրվում է հարկային արտոնություններից օգտվելու մասին հավաստագիր: Հավաստագրված առևտրային կազմակերպությունների և անհատ ձեռնակատերերի համար գործում է եկամտային հարկի 10% դրույքաչափ: 

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ներդրումային ծրագիր իրականացնող կազմակերպությանը տրամադրում է օժանդակություն ներդրումային ծրագրի իրականացման համար նախատեսված տարածքն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքով ապահովման համար կատարված ծախսերի մասնակի փոխհատուցման ճանապարհով։

Սկսել

Միջոցառման նպատակն է տնտեսավարողների համար ստեղծել մատչելի ֆինանսական միջոցների հասանելիություն՝ արդիականացնելու արտադրական հնարավորությունները և խթանելու նոր տեխնոլոգիաների ներմուծումը ՀՀ, որը կբերի արտադրվող ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների մրցունակության բարձրացման և աշխատանքի արտադրողականության աճի։

Սկսել

Ծրագիրն ուղղված է ներդրումային կարողությունների ավելացմանը, հայաստանյան շուկա նոր մուտք գործող ֆոնդերի կառավարիչների համար առավել գրավիչ պայմանների ստեղծմանը, ինչպես նաև իրական հատվածի համար ֆինանսներին հասանելիության դյուրացմանը։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրում՝ սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով։

Բնակարաններ, տներ և հողատարածք

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում յուրաքանչյուր տարի ՀՀ պետական բյուջեից գումար է հատկացվում սահմանամերձ 23 համայնքների 82 բնակավայրերի բնակիչներին բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի և ոռոգման ջրի սակագնի մասնակի փոխհատուցման և անշարժ գույքի հարկի ամբողջական փոխհատուցման համար։ 

Սկսել

Բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների ծրագրով սուբսիդավորվում է բնակարանի (բնակելի տան) վերանորոգման համար ներգրավված վարկերի տոկոսադրույքը վարկի գործողության ողջ ընթացքում՝ առավելագույնը 7 տարով։

Սուբսիդավորումը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել ֆիզիկապես։

Սկսել

Այս ծրագրի նպատակը երիտասարդ ընտանիքների բնակարանային (բնակելի տան) խնդիրների հաղթահարման համար աջակցության տրամադրումն է։

Ծրագրի շահառուները կարող են պետության կողմից սուբսիդավորում ստանալ նաև բնակարանը երկրորդային շուկայից ձեռք բերելու դեպքում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում աջակցություն է տրամադրվում սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում անհատական բնակելի տուն կառուցելու նպատակով հիփոթեքային վարկ ստացած շահառուին՝ պետական աջակցությունն ուղղելով հիփոթեքային վարկի ամենամսյա մայր գումարի և տոկոսագումարների մարմանը։

Դեղորայք և դեղատոմսեր

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է հիվանդների դեղորայքի արժեքի փոխհատուցում որոշ հիվանդությունների դեպքում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում առանձին սոցիալական կամ հատուկ խմբերի քաղաքացիներին հիվանդության դեպքում դեղերը հատկացվում են լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցմամբ։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ՀՀ-ում հաշվառված 0-22 տարիքային խմբի պացիենտներին ըստ պահանջարկի անվճար տրամադրվում են ինսուլինային անալոգներ։

Պատվաստումներ

Սկսել

Ծրագրի շրջանակներում բնակչությանն առաջարկվում է պլանային և համաճարակաբանական ցուցումով պատվաստումներ: 

Առողջության պահպանում

Սկսել

Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով օգտվել վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներով տրամադրվող բժշկական օգնությունից և սպասարկումից։

Գտնել աշխատանք

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում աջակցություն է տրամադրվում ռազմական գործողություններին մասնակցած, ինչպես նաև ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայությունից զորացրված գործազուրկ անձանց, որպեսզի վերջիններս ձեռք բերեն գործատուի կողմից ներկայացված պահանջներին համապատասխան մասնագիտական հմտություններ և կարողություններ՝ գործատուի մոտ առկա թափուր աշխատատեղը համալրելու համար։

Սկսել

Աշխատանք կորցնելու դեպքում քաղաքացին կարող է հաշվառվել որպես աշխատանք փնտրող անձ, ստանալ գործազուրկի կարգավիճակ, ստանալ ծանուցումներ մասնագիտական որակավորումներին համապատասխան աշխատանքների մասին, ինչի հիման վրա հետագայում կարող է աշխատանք ունենալ։

Այս էջը օգտակա՞ր էր