BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Family and children

Including services during pregnancy,  state support for children and registration at nursery

State support programs for family

Սկսել

Մայրության նպաստը նորածին երեխայի ծնողներին տրամադրվող միանվագ օգնություն է։ Այս նպաստի միջոցով հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում հատուցվում է առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով կորցրած աշխատավարձը (եկամուտը)։ Աշխատող կանանց մայրության նպաստը վճարում է գործատուն, իսկ չաշխատողներին՝ պետությունը։

Սկսել

Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման և ծնելիության խթանման նպատակով պետության կողմից տրամադրվում է ամսական աջակցություն մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի համար։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում հիպոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերած ընտանիքում երեխա ծնվելիս տրամադրվում է միանվագ դրամական աջակցություն, որն ուղղվում է վարկի մայր գումարի մարմանը։

Սկսել

Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման և ծնելիության խթանման նպատակով պետության կողմից տրամադրվում է ամսական աջակցություն երրորդ և հաջորդ երեխաների ծննդյան դեպքում։

Նպաստը տրամադրվում է մինչև երեխայի վեց տարեկանը լրանալը։

Սկսել

Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը պետության կողմից նորածին երեխայի ընտանիքին տրամադրվող ֆինանսական աջակցություն է, որի նպատակը ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումն ու ծնելիության խթանումն է։ 

Կորուստ և վիշտ

Սկսել

Մահվան վկայականը մահը հավաստող պետական ​​փաստաթուղթ է, որն ունի եզակի համար։
Մահվան վկայականը կորցնելու դեպքում հնարավոր է ձեռք բերել դրա կրկնօրինակը։

Սկսել

Մահվան վկայականը մահը հավաստող պետական ​​փաստաթուղթ է, որն ունի եզակի համար։
Մահվան վկայականում նշվում են մահացածի անունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, ծննդյան և մահվան տվյալները։ 
Առանց մահվան վկայականի՝ հնարավոր չէ իրականացնել մահվան հետ կապված որևէ գործարք, օրինակ՝ ստանալ թաղման նպաստ, կառավարել հանգուցյալի պարտավորությունները և նույնիսկ կազմակերպել հուղարկավորություն։

Սկսել

Հարազատի կորստի դեպքում հնարավոր է ընտրել գերեզմանատեղ և կազմակերպել հուղարկավորությունը՝ ներկայացնելով դիմում «Բնակչության հատուկ սպասարկում» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՊՓԲԸ), որը առավել հայտնի է Թաղման բյուրո անվանմամբ։

Սկսել

Անձի մահը ենթակա է գրանցման առանց ժամկետային սահմանափակման: Մահվան պետական գրանցման համար կարող է դիմել յուրաքանչյուր անձ: Մահվան պետական գրանցում կատարում է ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունը։

Birth registration

Սկսել

Հայրության ճանաչման գրանցումը հնարավոր է կատարել նաև օտարերկրյա պետությունում։ 

Սկսել

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ծնված յուրաքանչյուր անձի ծնունդ ենթակա է գրանցման, ինչի համար ժամկետային սահմանափակում չկա։

Սկսել

Օտարերկրյա պետության տարածքում ծնված և ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող յուրաքանչյուր երեխայի ծնունդ կարող է գրանցվել դիվանագիտական ծառայության մարմնում առանց ժամկետային սահմանափակման:

Սկսել

ՀՀ տարածքում ծնված յուրաքանչյուր անձի ծնունդ ենթակա է գրանցման առանց ժամկետային սահմանափակման: 

Սկսել

Երեխայի ծննդյան պահին ծնողների՝ ամուսնության մեջ չգտնվելու դեպքում երեխայի նկատմամբ իրեն հայր ճանաչող անձը պետք է դիմի հայրության ճանաչման պետական գրանցման։ 

Adoption and fostering

Սկսել

Խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքը և դաստիարակությունն իրականացվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան: Խնամատար ծնողն իրականացնում է հոգեզավակի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը: 

Սկսել

Որդեգրման պետական գրանցում կատարում է ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունը։ 

Սկսել

ՀՀ-ում երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաներին կենսաբանական ընտանիք վերադարձնելու, ինչպես նաև նրանց մուտքը սահմանափակելու հետ կապված ծառայությունները տրամադրվում են հատուկ ծրագրերի շրջանակներում։ 

Marriage

Սկսել

Ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանք ստանալու համար ՀՀ արդարադատության նախարարություն կարող է դիմել անձը, որի վերաբերյալ տրամադրվում է տեղեկանքը կամ նրա կողմից լիազորված անձը:

Սկսել

Ամուսնության բացակայության մասին տեղեկանքը տրամադրվում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգում անձի վերաբերյալ վավեր ամուսնության պետական գրանցման բացակայության դեպքում: 

Սկսել

ՀՀ-ում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, օտարերկրյա պետությունում մշտապես բնակվող ՀՀ քաղաքացիների` միմյանց կամ ՀՀ քաղաքացիների հետ ամուսնության գրանցման մասին թույլտվությունը տրամադրվում է ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից։

Սկսել

ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք ունեն լիարժեք իրավունք գրանցելու իրենց ամուսնությունը պետական կարգով։ 

Սկսել

Օտարերկրյա պետություններում ամուսնության գրանցումն իրականացնում է տվյալ պետության հյուպատոսական հիմնարկը։ 

Սկսել

ՀՀ-ում ամուսնությունը գրանցելու համար ՀՀ քաղաքացիներին անհրաժեշտ է հասնել օրենքով սահմանված 18 տարեկան հասակին (առանձին դեպքերում՝ 16 կամ 17

 

Սկսել

ՀՀ քաղաքացիների ամուսնալուծությունները գրանցվում են օտարերկրյա պետություններում գտնվող ՀՀ հյուպատոսական հիմնարկներում։

Սկսել

Ամուսնալուծության պետական գրանցման դիմում կարող են ներկայացնել, եթե ամուսնությունը, որը լուծվում է, գրանցվել է ՀՀ ՔԿԱԳ մարմիններում կամ ՀՀ հյուպատոսական հիմնարկներում, կամ ամուսնությունը, որը լուծվում է, գրանցել է օտարերկրյա պետությունը, և ՀՀ իրավասու է լուծելու այդ ամուսնությունը երկկողմ կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրի հիման վրա:

Name changes

Սկսել

18 տարին լրացած անձն իրավունք ունի «Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին» օրենքով սահմանված կարգով փոխելու իր անունը, որը ներառում է անունը, հայրանունը և ազգանունը: 

Child protection

Սկսել
Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի հաստատություններն ապահովում են երկարաժամկետ կամ որոշակի ժամկետով կացարան, շուրջօրյա լրիվ խնամք «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների համար: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններն ապահովում են երկարաժամկետ կամ որոշակի ժամկետով կացարան, շուրջօրյա լրիվ խնամք առանց ծնողական խնամքի մնացած այն երեխաների համար, ովքեր ունեն կենտրոնական նյարդային համակարգի օրգանական ու ֆունկցիոնալ ախտահարումներ, բնածին և ձեռքբերովի ֆիզիկական ու մտավոր արատներ: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունները կազմակերպում են այնտեղ բնակվող (խնամվող) երեխաների` առաջնային բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրումը, սոցիալ-հոգեբանական օգնության տրամադրումը, իրավական խորհրդատվության տրամադրումը, պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներով ապահովումը, բժշկասոցիալական փորձաքննությունը, հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություն ուղեգրումը, ազատ ժամանցը, ուսումնադաստիարակչական ծառայությունների մատուցումը, աշխատանքային թերապիան՝ 16 տարեկանից բարձր երեխաների համար:

Nursery and childcare

Սկսել

ՀՀ պետական նախակրթարաններում ընդունելությունը կատարվում է առցանց համակարգի միջոցով։ 

Other

Սկսել
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումներում ՔԿԱԳ գործակալությունը ուղղումներ, լրացումներ կամ փոփոխություններ կատարում է Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հիմքերի առկայության և շահագրգիռ անձանց միջև վեճի բացակայության դեպքում:
Սկսել

Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին վկայականի կրկնօրինակ ստանալու համար կարող է դիմել անձը, որի վերաբերյալ տրամադրվում է տեղեկանքը կամ նրա կողմից լիազորված անձը:

Vocational education and re-training

Սկսել

Ցերեկային կենտրոնում երեխայի խնամքը տրամադրվում է նրա՝ գնահատված սոցիալական կարիքներին համապատասխան: Կենտրոնը կազմակերպում է սոցիալական ներառմանն ուղղված՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ միջոցառումներ:

Այս էջը օգտակա՞ր էր