BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Justice and the law

Includes policing, courts and judicial services, human rights and legislation

Human rights

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում տրամադրվում է մինչև 150 հազար դրամի չափով ֆինանսական աջակցություն։ 

Սկսել

Կոռուպցիայի մասին հաղորդելը (ազդարարել) թույլ է տալիս բացահայտել, նվազեցնել կամ կանխարգելել կոռուպցիան և դրա պատճառով հանրային շահերին ուղղված տարբեր վնասները՝  ձևավորելով հանրության անհանդուրժողական վերաբերմունքն ու ճիշտ արձագանքը կոռուպցիայի նկատմամբ։ 

Կոռուպցիայի մասին անանուն եղանակով առցանց հաղորդելու հնարավորությունը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան երաշխիքները ապահովում են հաղորդող անձի անվտանգությունը։    

Սկսել

Միջոցառման շրջանակում իրականացվում է օրենսդրությամբ սահմանված ծառայությունների մատուցում՝  մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման, սեռական բռնության ենթարկված անձանց։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց տրամադրվում է աջակցություն։

Սկսել
Բռնության (ներառյալ՝ սեռական բռնության) ենթարկված կանանց և աղջիկներին օժանդակության ցուցաբերում, մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի կողմից զոհ/կամ հատուկ կատեգորիայի զոհ ճանաչված անձանց աջակցություն, նրանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման աշխատանքների կազմակերպում:
Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մինչև 18 տարեկան  երեխաների ընտանիքում ապրելու և նրանց սոցիալական ներառումն ապահովելու, երեխայի կյանքի դժվարին իրավիճակը կանխարգելելու կամ հաղթահարելու նպատակով` գնահատված սոցիալական կարիքների հիման վրա համարժեք սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների տրամադրում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում տրամադրվող ծառայությունները ներառում են կացարանի տրամադրում ընդհանուր տիպի ժամանակավոր օթևանում, բնաիրային աջակցություն, բժշկական, սոցիալ-հոգեբանական և խորհրդատվական օգնություն։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում տրամադրվում է  միանվագ 250,000 դրամ ֆինանսական աջակցություն թրաֆիքինգի և շահագործման, սեռական բռնության ենթարկված անձանց։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է օրենսդրությամբ սահմանված ծառայությունների մատուցում ՀՀ տարածքում և Երևան քաղաքում ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց։ 

Legal services

Սկսել
Ապոստիլը «Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին» 1961 թվականի հոկտեմբերի 5-ի Հաագայի կոնվենցիա 3-րդ հոդվածով նախատեսված հավաստագիր է, որը հավաստում է պաշտոնական փաստաթուղթը ստորագրող անձի պաշտոնեական դիրքի, նրա ստորագրության, փաստաթղթի վրա դրված կնիքի կամ դրոշմակնիքի իսկությունը։ 2021 թվականի ապրիլի 26-ին ՀՀ արդարադատության նախարարությունը մեկնարկել է երկլեզու (հայերեն, անգլերեն) էլեկտրոնային ապոստիլի շրջանառությունը և այդ օրվանից ի վեր՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կազմված և տրված պաշտոնական փաստաթղթերը վավերացվում են բացառապես էլեկտրոնային ապոստիլով, որն ինքնաշխատ կերպով պատրաստվում է «Էլեկտրոնային ապոստիլ» միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով (Արդարադատության նախարարության կողմից ապոստիլով վավերացման ենթակա փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ արդարադատության նախարարի և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի 2021 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 483-Ն և 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 2056-Ն համատեղ հրամանով, այսուհետ՝ Համատեղ հրաման):
Սկսել
Այլ նոտարական ծառայություններն իրենց մեջ ներառում են «Նոտարիատի մասին» օրենքով նախատեսված ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների կողմից կատարվող նոտարական գործողությունները:
Սկսել
«Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին» 1961 թվականի հոկտեմբերի 5-ի Հաագայի կոնվենցիայի համաձայն օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի դիվանագիտական կամ հյուպատոսական վավերացման (լեգալիզացման) փոխարեն կոնվենցիայի մասնակից երկրների կողմից տրված փաստաթղթերի վրա լիազորված մարմինների կողմից դրվում է հատուկ դրոշմակնիք` «Ապոստիլ» (այսուհետ` ապոստիլ), որով վավերացվում է փաստաթուղթն ստորագրած անձի պաշտոնի, ստորագրության, ինչպես նաև այդ փաստաթղթի վրա դրված կնիքի կամ դրոշմակնիքի իսկությունը:
Սկսել
«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով ապահովված իրավունքի վերաբերյալ գրանցման տվյալների փոփոխություն էլեկտրոնային գրանցամատյանում:
Սկսել
Լիազորագիրը մեկ անձի գրավոր հանձնարարությունն է մեկ այլ անձին՝ երրորդ անձանց առջև իրեն ներկայացնելու նպատակով: Լիազորագիր կարող է տալ չափահաս գործունակ ֆիզիկական և իրավաբանական անձը:
Սկսել
Հյուպատոսական վավերացման ընթացակարգն իրենից ենթադրում է օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների կողմից հյուպատոսական տարածաշրջանի իրավասու մարմինների մասնակցությամբ կազմված կամ նրանց կողմից տրված փաստաթղթերում և ակտերում առկա ստորագրությունների իսկության վավերացման (հյուպատոսական վավերացման), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների և կազմակերպությունների կողմից տրված փաստաթղթերում առկա ստորագրությունների և կնիքների իսկության վավերացում: Վավերացումն իրականացվում է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունում կամ օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և հյուպատոսական հիմնարկներում:
Սկսել
«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով ապահովված իրավունքի վերաբերյալ գրանցման դադարեցում:
Սկսել
«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով ապահովված իրավունքի վերաբերյալ տվյալների մուտքագրում էլեկտրոնային գրանցամատյան:

Policing

Սկսել

Վարչական պատասխանատվության ենթակա են ՀՀ քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցողները, օտարերկրացիները, որոնց 16 տարին լրացել է մինչև վարչական իրավախախտում կատարելու պահը: 

Սկսել
Դատվածության և հետախուզման մասին տեղեկանքը, որպես կանոն, պահանջվում է օտարերկրյա պետությունների իրավասու մարմիններին ներկայացնելու համար՝ միգրացիոն, քաղաքացիության, կրթական և այլ հարցերով գործընթացների շրջանակներում։ Տեղեկանքը տրամադրվում է ՀՀ-ում 6 ամիս և ավել բնակված 16 տարին լրացած յուրաքանչյուր անձի: Տեղեկանքը ստանալու նպատակով կարող է դիմել նաև տեղեկանք հայցողի ծնողը, եղբայրը, քույրը, ամուսինը և զավակը, ինչպես նաև լիազոր ներկայացուցիչը: 16-18 տարեկան անչափահաս անձի փոխարեն դիմումը ներկայացնում է նրա ծնողը կամ օրինական ներկայացուցիչը:

Courts and judicial services

Սկսել
Պետական մարմինների և դատարանների կողմից ընդունված որոշումների հիման վրա կատարվող թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի ու դրանցից պատրաստված իրերի փորձաքննությունն իրականացվում է` համաձայն ՀՀ կառավարության 05.04.2007թ. «Թանկարժեք մետաղների ու թանկարժեք քարերի պետական պահուստների և դրա բաղկացուցիչ մաս կազմող թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի ազգային պահուստի համալրման, պահպանության, օգտագործման, ծախսման, հաշվառման, ինչպես նաև դրանց տեղաբաշխման և գտնվելու վայրերը որոշելու կարգը հաստատելու մասին» N 484-Ն որոշման։ Պետական և դատական մարմինների կողմից ներկայացված գրությունների հիման վրա պետական և դատական մարմինների կողմից փորձաքննության ներկայացված արժեքները նախնական հանձնման-ընդունման ակտով ընդունվում է փորձաքննության, որի արդյունքում կազմվում է փորձագիտական եզրակացություն: Փորձագիտական եզրակացությունը ստորագրվելուց հետո կազմվում է հանձնման-ընդունման ակտ:
Այս էջը օգտակա՞ր էր