ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Արդարադատություն և օրենք

Այդ թվում՝ ոստիկանություն, դատական ​​ծառայություններ, մարդու իրավունքներ և օրենսդրություն

Մարդու իրավունքներ

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում տրամադրվում է մինչև 150 հազար դրամի չափով ֆինանսական աջակցություն։ 

Սկսել

Կոռուպցիայի մասին հաղորդելը (ազդարարել) թույլ է տալիս բացահայտել, նվազեցնել կամ կանխարգելել կոռուպցիան և դրա պատճառով հանրային շահերին ուղղված տարբեր վնասները՝  ձևավորելով հանրության անհանդուրժողական վերաբերմունքն ու ճիշտ արձագանքը կոռուպցիայի նկատմամբ։ 

Կոռուպցիայի մասին անանուն եղանակով առցանց հաղորդելու հնարավորությունը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան երաշխիքները ապահովում են հաղորդող անձի անվտանգությունը։    

Սկսել

Միջոցառման շրջանակում իրականացվում է օրենսդրությամբ սահմանված ծառայությունների մատուցում՝  մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման, սեռական բռնության ենթարկված անձանց։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց տրամադրվում է աջակցություն։

Սկսել
Բռնության (ներառյալ՝ սեռական բռնության) ենթարկված կանանց և աղջիկներին օժանդակության ցուցաբերում, մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի կողմից զոհ/կամ հատուկ կատեգորիայի զոհ ճանաչված անձանց աջակցություն, նրանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման աշխատանքների կազմակերպում:
Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մինչև 18 տարեկան  երեխաների ընտանիքում ապրելու և նրանց սոցիալական ներառումն ապահովելու, երեխայի կյանքի դժվարին իրավիճակը կանխարգելելու կամ հաղթահարելու նպատակով` գնահատված սոցիալական կարիքների հիման վրա համարժեք սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների տրամադրում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում տրամադրվող ծառայությունները ներառում են կացարանի տրամադրում ընդհանուր տիպի ժամանակավոր օթևանում, բնաիրային աջակցություն, բժշկական, սոցիալ-հոգեբանական և խորհրդատվական օգնություն։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում տրամադրվում է  միանվագ 250,000 դրամ ֆինանսական աջակցություն թրաֆիքինգի և շահագործման, սեռական բռնության ենթարկված անձանց։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է օրենսդրությամբ սահմանված ծառայությունների մատուցում ՀՀ տարածքում և Երևան քաղաքում ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց։ 

Իրավաբանական ծառայություններ

Սկսել
Ապոստիլը «Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին» 1961 թվականի հոկտեմբերի 5-ի Հաագայի կոնվենցիա 3-րդ հոդվածով նախատեսված հավաստագիր է, որը հավաստում է պաշտոնական փաստաթուղթը ստորագրող անձի պաշտոնեական դիրքի, նրա ստորագրության, փաստաթղթի վրա դրված կնիքի կամ դրոշմակնիքի իսկությունը։ 2021 թվականի ապրիլի 26-ին ՀՀ արդարադատության նախարարությունը մեկնարկել է երկլեզու (հայերեն, անգլերեն) էլեկտրոնային ապոստիլի շրջանառությունը և այդ օրվանից ի վեր՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կազմված և տրված պաշտոնական փաստաթղթերը վավերացվում են բացառապես էլեկտրոնային ապոստիլով, որն ինքնաշխատ կերպով պատրաստվում է «Էլեկտրոնային ապոստիլ» միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով (Արդարադատության նախարարության կողմից ապոստիլով վավերացման ենթակա փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ արդարադատության նախարարի և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի 2021 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 483-Ն և 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 2056-Ն համատեղ հրամանով, այսուհետ՝ Համատեղ հրաման):
Սկսել
Այլ նոտարական ծառայություններն իրենց մեջ ներառում են «Նոտարիատի մասին» օրենքով նախատեսված ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների կողմից կատարվող նոտարական գործողությունները:
Սկսել
«Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին» 1961 թվականի հոկտեմբերի 5-ի Հաագայի կոնվենցիայի համաձայն օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի դիվանագիտական կամ հյուպատոսական վավերացման (լեգալիզացման) փոխարեն կոնվենցիայի մասնակից երկրների կողմից տրված փաստաթղթերի վրա լիազորված մարմինների կողմից դրվում է հատուկ դրոշմակնիք` «Ապոստիլ» (այսուհետ` ապոստիլ), որով վավերացվում է փաստաթուղթն ստորագրած անձի պաշտոնի, ստորագրության, ինչպես նաև այդ փաստաթղթի վրա դրված կնիքի կամ դրոշմակնիքի իսկությունը:
Սկսել
«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով ապահովված իրավունքի վերաբերյալ գրանցման տվյալների փոփոխություն էլեկտրոնային գրանցամատյանում:
Սկսել
Լիազորագիրը մեկ անձի գրավոր հանձնարարությունն է մեկ այլ անձին՝ երրորդ անձանց առջև իրեն ներկայացնելու նպատակով: Լիազորագիր կարող է տալ չափահաս գործունակ ֆիզիկական և իրավաբանական անձը:
Սկսել
Հյուպատոսական վավերացման ընթացակարգն իրենից ենթադրում է օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների կողմից հյուպատոսական տարածաշրջանի իրավասու մարմինների մասնակցությամբ կազմված կամ նրանց կողմից տրված փաստաթղթերում և ակտերում առկա ստորագրությունների իսկության վավերացման (հյուպատոսական վավերացման), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների և կազմակերպությունների կողմից տրված փաստաթղթերում առկա ստորագրությունների և կնիքների իսկության վավերացում: Վավերացումն իրականացվում է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունում կամ օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և հյուպատոսական հիմնարկներում:
Սկսել
«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով ապահովված իրավունքի վերաբերյալ գրանցման դադարեցում:
Սկսել
«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով ապահովված իրավունքի վերաբերյալ տվյալների մուտքագրում էլեկտրոնային գրանցամատյան:

Ոստիկանություն

Սկսել

Վարչական պատասխանատվության ենթակա են ՀՀ քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցողները, օտարերկրացիները, որոնց 16 տարին լրացել է մինչև վարչական իրավախախտում կատարելու պահը: 

Սկսել
Դատվածության և հետախուզման մասին տեղեկանքը, որպես կանոն, պահանջվում է օտարերկրյա պետությունների իրավասու մարմիններին ներկայացնելու համար՝ միգրացիոն, քաղաքացիության, կրթական և այլ հարցերով գործընթացների շրջանակներում։ Տեղեկանքը տրամադրվում է ՀՀ-ում 6 ամիս և ավել բնակված 16 տարին լրացած յուրաքանչյուր անձի: Տեղեկանքը ստանալու նպատակով կարող է դիմել նաև տեղեկանք հայցողի ծնողը, եղբայրը, քույրը, ամուսինը և զավակը, ինչպես նաև լիազոր ներկայացուցիչը: 16-18 տարեկան անչափահաս անձի փոխարեն դիմումը ներկայացնում է նրա ծնողը կամ օրինական ներկայացուցիչը:

Դատարաններ և դատական ծառայություններ

Սկսել
Պետական մարմինների և դատարանների կողմից ընդունված որոշումների հիման վրա կատարվող թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի ու դրանցից պատրաստված իրերի փորձաքննությունն իրականացվում է` համաձայն ՀՀ կառավարության 05.04.2007թ. «Թանկարժեք մետաղների ու թանկարժեք քարերի պետական պահուստների և դրա բաղկացուցիչ մաս կազմող թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի ազգային պահուստի համալրման, պահպանության, օգտագործման, ծախսման, հաշվառման, ինչպես նաև դրանց տեղաբաշխման և գտնվելու վայրերը որոշելու կարգը հաստատելու մասին» N 484-Ն որոշման։ Պետական և դատական մարմինների կողմից ներկայացված գրությունների հիման վրա պետական և դատական մարմինների կողմից փորձաքննության ներկայացված արժեքները նախնական հանձնման-ընդունման ակտով ընդունվում է փորձաքննության, որի արդյունքում կազմվում է փորձագիտական եզրակացություն: Փորձագիտական եզրակացությունը ստորագրվելուց հետո կազմվում է հանձնման-ընդունման ակտ:
Այս էջը օգտակա՞ր էր