ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Կենսաթոշակ

Այդ թվում՝ կենսաթոշակներ և ծառայություններ տարեցների համար

Կենսաթոշակներ և պետական աջակցություն

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է աջակցություն տրամադրել զոհված կամ ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ ծառայողական պարտականություններ կատարելու ժամանակ անհայտ կորելու հետևանքով դատական կարգով մահացած ճանաչված զինծառայողների ծնողներին՝ դոնորական ձվաբջջի ձեռքբերման կամ փոխնակ մոր ծառայություններից օգտվելու ծախսերը մասնակի փոխհատուցելու համար:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է զինծառայության ընթացքում վնասվածք ստանալու կամ հիվանդություն ձեռք բերելու հետևանքով հաշմանդամություն ստացած զինծառայող­ների, զոհ­ված զինծա­ռայողների ընտանիքների դրամական աջակցու­թյունների, ինչպես նաև զոհ­ված զինծառայողների հուղար­կավորության, գերեզմանի բա­րեկարգ­ման, տա­պանա­քարի պատ­րաստման և տե­ղադրման հետ կապ­ված ծախսերի հատուցում։

Սկսել

Աշխատանքային կեսնաթոշակը ենթակա է վերահաշվարկման՝ համաձայն համապատասխան դիմումի, որը ներկայացվում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն։

Սկսել

Կենսաթոշակառուն ցանկացած պահի կարող է փոխել այն բանկը, որի միջոցով ցանկանում է ստանալ իր կենսաթոշակը։

Սկսել

Թաղման նպաստը միանվագ դրամական աջակցություն է, որը տրամադրվում է բացառապես հուղարկավորությունը կազմակերպած անձին մահվան վկայականի առկայության դեպքում:

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է ՀՀ ՊՆ համակարգի սպայական և ավագ ենթասպայական կազմերի պայմանագրային զինծառայողների բնակարանային ապահովման խնդրի լուծմանն աջակցելը։

Այս ծագրով բնակարանի կամ բնակելի տան ձեռքբերման կամ կառուցման համար ստեղծվում են հիպոթեքային վարկավորման մատչելի և արտոնյալ պայմաններ։ 

Սկսել
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով անձանց պետական կենսաթոշակի տրամադրում։
Սկսել
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով անձանց ծերության նպաստի, հաշմանդամության նպաստի, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի տրամադրում:
Սկսել

Ծրագրի նպատակն է սոցիալական աջակցություն տրամադրել 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ից Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի կամ այլ նախահարձակ գործողության հետևանքով վիրավորում (վնասվածք) ստացած կամ հոգեկան առողջության խնդիր ձեռք բերած զինծառայողներին:

Սկսել

Աշխատանքային կենսաթոշակը հաշվարկվում է աշխատանքային ստաժի տարիների, կենսաթոշակառուի անձնական գործակցի և այլ գործակիցների հիման վրա։ Աշխատանքային կենսաթոշակը տրամադրվում է յուրաքանչյուր ամիս կանխիկ կամ անկախիկ եղանակով։ 

Սկսել

Ծրագրի նպատակը զոհված, անհայտ կորած և դատական կարգով անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված զինծառայողների ընտանիք­ներին, ինչպես նաև 1-ին կամ 2-րդ խմբի զինհաշմանդամ դարձած զինծառայողներին հատուցման տրամադրումն է:

Սկսել

Ծերության նպաստը պետական աջակցության ծրագիր է։ Նշանակվում է 65 տարեկանը լրացած քաղաքացուն ցմահ։

Սկսել

Աշխատանքային կենսաթոշակը տրամադրվում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից՝ քաղաքացու աշխատանքային ստաժի համար։ Որքան մեծ է աշխատանքային ստաժը, այնքան մեծ է աշխատանքային կենսաթոշակի չափը։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում պարբերական բնույթ կրող նպաստ կամ դրամական այլ վճարն անկանխիկ եղանակով ստացող այն քաղաքացիները, ովքեր ՀՀ տարածքում գործող առևտրի կետերում և ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններում վճարային քարտերով ու վճարում ընդունող սարքերով կկատարեն գործարքներ, հաջորդ ամիս կստանան 10 %-ի չափով հետվճար։

Սկսել

Միջոցառման նպատակն է սոցիալական աջակցություն տրամադրել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի, ինչպես նաև անհայտ կորածների ընտանիքներին և հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց:

Սկսել

Առաջին անգամ աշխատանքի անցնելիս քաղաքացին իրավունք ունի ընտրելու 2 ֆոնդային կառավարիչներից մեկին և գործող 3 ֆոնդերից որևէ մեկը։ Սակայն եթե քաղաքացին չի ընտրում 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ապա համակարգը ավտոմատ կերպով և պատահականության սկզբունքով ընտրում է կառավարիչներից մեկի պահպանողական ֆոնդի տեսակը։

Կուտակված գումարների տեղափոխումը նույն կառավարչի մի ֆոնդից մյուս ֆոնդ անվճար է։ 2 կառավարիչների միջև կուտակած գումարների տեղափոխումը տարեկան 1 անգամ նույնպես անվճար է։ Եթե կուտակած գումարները ավելի հաճախ են տեղափոխվում, ապա գանձվում է միջնորդավճար փոխանցվող գումարների 1%-ի չափով:

Սկսել

Կուտակային կենսաթոշակը ձևավորվում է գրանցված աշախատողի ամսական աշխատավարձից և պետական բյուջեից։ Աշխատավարձից կուտակվում է 2,5%, պետությունից՝ 7,5% ։ Արդյունքում՝ յուրաքանչյուր ամիս կուտակային կենսաթոշակին է հատկացվում աշխատավարձի 10%-ը : 

Ընդ որում՝ կամավոր կերպով ծրագրին միացած քաղաքացիների կուտակային կենսաթոշակը ձևավորվում է միայն աշխատավարձի 5%-ից․ պետական բյոջեից նրանց օգտին վճարներ չեն կատարվում։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման։

Սկսել

Ծրագրի նպատակը ՀՀ ՊՆ համակարգի զինվորական կենսաթոշակների և պարգևավճարների նշանակման, զինվորական կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում թաղման նպաստի հատկացման ապահովումն է։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում զոհված զինծառայողների այն ծնողները, ովքեր օգտվել են փոխնակ մոր և դոնորական ձվաբջջի համար նախատեսված աջակցության ծրագրից, կկարողանան մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքը կազմակերպել պետության աջակցությամբ՝ դայակի կամ վճարովի հիմունքներով գործող նախադպրոցական հաստատության միջոցով։  

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և նրանց ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով անհատույց տրամադրվում է պետական ֆինանսական աջակցություն։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է զինծառայության ընթացքում վնասվածք կամ հիվանդություն ձեռք բերելու հետևանքով հաշմանդամություն ստացած զինծառայող­ներին, զոհ­ված (մահացած) զինծա­ռայողների ընտանիքներին դրամական օգնու­թյունների տրամադրում։

Այս էջը օգտակա՞ր էր