BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

People with disabilities

Including functional assessments, employment rights & support programs

Disability assessment

Սկսել
Անձին հաշմանդամ ճանաչելու` «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակ և հաշմանդամության խումբ սահմանելու, հաշմանդամ չճանաչելու, հաշմանդամության ժամկետ, պատճառական կապ, մահվան պատճառական կապ, մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճան որոշելու, հաշմանդամի անհատական վերականգնողական ծրագիր մշակելու և հաստատելու, ժամանակավոր անաշխատունակության ժամկետը երկարաձգելու մասին որոշում ընդունելու նպատակով:
Սկսել

Ծրագրի շրջանակում խնամվող անձանց տրամադրվում է կացարան, խնամք, առաջնային բժշկական օգնություն և սպասարկում, սոցիալ-հոգեբանական օգնություն, ինչպես նաև իրավական խորհրդատվություն։ 

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված միայնակ տարեցներին ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ անհատական սոցիալական կարիքներին համապատասխան տնային պայմաններում տրամադրվում է կենցաղային, բժշկասոցիալական, սոցիալ-հոգեբանական և խորհրդատվական ծառայություններ։

Սկսել

Ծրագրի հիմնական նպատակն է ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համայնքում և ընտանիքում ապրելու իրավունքը, նրանց սոցիալական ներառումը հասարակություն,ապահովել ծառայությունների մատուցումը ցերեկային կենտրոնում՝ ներառման սկզբունքով, կանխարգելել հաշմանդամություն ունեցող անձանց մուտքը շուրջօրյա խնամքի հաստատություններ:

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է աշխատավայրում և ուսումնական հաստատությունում խելամիտ հարմարեցումներ ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։

Սկսել

Հաշմանդամության նպաստ նշանակվում է կենսաթոշակ ստանալու իրավունք չունեցող հաշմանդամություն ունեցողին, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխա ճանաչված անձին: 

Սկսել

ՀՀ-ում անձի ֆունկցիոնալության գնահատումը կատարվում է «e-disability» էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ E-disability կայքը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության էլեկտրոնային համակարգ է։ 

 

Սկսել

Ծրագրի հիմնական նպատակն է հաշմանդամություն ունեցող, այդ թվում մտավոր և հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող 18 տարին լրացած անձանց կացարանով ապահովումը և, շուրջօրյա խնամքի ու սոցիալական վերականգնման ծառայությունների տրամադրման միջոցով, նրանց սոցիալական ներառումը հասարակություն:

Սկսել
Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է սպիտակ ձեռնափայտով տեղաշարժվելու հմտությունների ուսուցանում: Ծրագրի շահառուներն են՝ տեսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող (չտեսնող) անձիք: Ծրագրի նպատակն է` ապահովել տեսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող (չտեսնող) անձանց ինքնուրույն կենցաղավարման, տեղաշարժվելու, տրանսպորտից օգտվելու իրավունքը, ուսուցանել և զարգացնել նրանց անկախ կյանք վարելու հմտություններ, նպաստել նրանց սոցիալ-հոգեբանական խոչընդոտների հաղթահարմանը, սոցիալական ներառմանը հասարակություն:
Սկսել

Ծրագրի շրջանակում պետությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց կտրամադրի անձնական օգնականի ծառայություն, որի նպատակն է աջակցել հաշմանդամություն ունեցող անձի անկախ ապրելուն, իր համայնքում ներառվելուն՝ բացառելով նրա մեկուսացումը:

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում տրամադրվում է տարեց կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային ընդհանուր տիպի խնամքի ծառայություններ։

Սկսել

Ծրագրի շրջանակում պետությունն իրականացնում է հաշմանդամություն ունեցող և սոցիալապես անապահով անձանց աջակցող միջոցների տրամադրման գործընթաց։

Սկսել

Ծրագրի նպատակն է ապահովել տեսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինքնուրույն կենցաղավարման, տեղաշարժվելու, տրանսպորտից օգտվելու իրավունքը, ուսուցանել և զարգացնել անկախ կյանք վարելու հմտություններ, նպաստել նրանց սոցիալ-հոգեբանական խոչընդոտների հաղթահարմանը, սոցիալական ներառմանը հասարակություն:

Your rights

Սկսել

Ծրագրի շահառուներն են հաշմանդամություն ունեցող, առողջական և/կամ տարբեր խնդիրներ ունեցող, ինչպես նաև ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանիքների երեխաները և երիտասարդները: 

Սկսել
Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների մատուցում ցերեկային կենտրոնում` ապահովելով աուտիզմ ունեցող անձանց համայնքում և ընտանիքում ապրելու իրավունքը, նրանց սոցիալական ներառումը հասարակություն, կանխարգելելով աուտիզմ ունեցող անձանց մուտքը շուրջօրյա խնամքի հաստատություններ: Ցերեկային կենտրոններում գործում են խմբակներ: Շահառուները ըստ գնահատված կարիքի և կարողությունների համապատասխան խմբակներում, ձեռք են բերում տարրական, նախնական մասնագիտական գիտելիքներ, արհեստագործական հմտություններ, որը նպաստում է նրանց զբաղվածությանը և անկախ կյանքի հմտությունների ձևավորմանը:
Սկսել

Ծրագրի շրջանակներում ապահովվում է խնամքի շուրջօրյա ծառայություններ ստացող տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, նրանց սոցիալ-հոգեբանական ու բժշկական օգնության կազմակերպումը, խնամքի իրականացումը, սննդով, հագուստով, անկողնային պարագաներով և անհրաժեշտ այլ կենցաղային իրերով ապահովումը, ազատ ժամանցի և մշակութային միջոցառումների կազմակերպումը:

Սկսել
Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է 18-ից բարձր տարիքի մտավոր և հոգեկան խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների մատուցում ցերեկային կենտրոնում` ապահովելով նրանց համայնքում և ընտանիքում ապրելու իրավունքը, սոցիալական ներառումը հասարակություն, կանխարգելելով մուտքը շուրջօրյա խնամքի հաստատություններ: Կենտրոնում գործում են մասնագիտական ուսուցման խմբակներ: Շահառուները ըստ գնահատված կարիքի և կարողությունների համապատասխան խմբակներում, ձեռք են բերում տարրական գիտելիքներ, արհեստագործական հմտություններ, որը նպաստում է նրանց զբաղվածությանը և անկախ կյանքի հմտությունների ձևավորմանը:
Սկսել
Աջակցող միջոցները (այդ թվում` ձայնաստեղծ սարքեր, աչքի, վերին և ստորին վերջույթների պրոթեզներ, օրթեզներ, անվասայլակներ, քայլակներ և այլն) տրամադրվում են պետական հավաստագրերի հիման վրա: Պետական հավաստագրի միջոցով շահառուն կարող է աջակցող միջոցներ ձեռք բերել որակավորման արդյունքում ընտրված և նախարարության հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպություններից:
Սկսել
Խնամքի կարիք ունեցող, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց՝ նրանց անհատական սոցիալական կարիքներին համապատասխան տնային պայմաններում կենցաղային, բժշկական օգնություն և սպասարկում, սոցիալ-հոգեբանական և խորհրդատվական օգնություն:
Սկսել
Ցերեկային խնամքի ծառայություններ ստացող տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանություն, ազատ ժամանցի, մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, օրը մեկանգամյա սննդով ապահովում, սոցիալական խորհրդատվություն ու առաջին բժշկական օգնության տրամադրում:
Այս էջը օգտակա՞ր էր