ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Գործարարություն և արդյունաբերություն

Գրանցել ապրանքային նշան

Ապրանքային նշանի գրանցման միջոցով բիզնեսը իր կողմից արտադրված ապրանքներն ու մատուցվող ծառայությունները մյուսներից տարբերելու և դրանց նկատմամբ իր իրավունքները պաշտպանելու հնարավորություն է ստանում։ 

Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։

Ապրանքային նշանի գրանցման հայտը պետք է ներկայացնել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակ՝ հայտում նշելով․ 

 • հայտատուին կամ նրա ներկայացուցչին նույնականացնող տվյալներ,
 • առաջարկված նիշի հստակ պատկերը (ձայնային ապրանքային նշանի դեպքում՝ նոտագրված տեսքով) և նկարագրությունը,
 • այն ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը, որոնց համար գրանցվելու է  ապրանքային նշանը, և որոնք խմբավորված են հայտը ներկայացնելու թվականին գործող Նիցայի դասակարգչի դասերին համապատասխան՝ ըստ դասերի համարների աճման,
 • տվյալներ այն մասին, որ նիշը եռաչափ է, հոլոգրաֆիկ կամ ձայնային, գունային համակցությունը նշանի տարբերակիչ հատկանիշ է, առկա են չպահպանվող տարրեր։


Անհրաժեշտ է տրամադրել՝

 • նիշի կամ դրա բառային մասերի տառադարձությունը և հայերեն թարգմանությունը,
 • նշում այն մասին, որ տվյալ նիշը կոլեկտիվ հավաստագրային նշան է,
 • նշում խնդրարկվող առաջնության թվականի և դրա հիմքերի մասին։

Հայտին կից պետք է ներկայացնել․

 • իրավասու մարմնի կողմից տրված թույլտվություն՝ «Ապրանքային նշանների մասին» օրենքով նախատեսված դեպքերում,
 • իրավատիրոջ կողմից տրված համաձայնություն՝ օրենքով նախատեսված դեպքերում,
 • կոլեկտիվ նշանի կանոնակարգը,
 • հավաստագրային նշանի օգտագործման կանոնակարգը

Այլ լեզվով փաստաթղթեր կցելիս ՀՀ-ում գրանցված հայտատուները պետք է հայտը ներկայացնելու պահին տրամադրեն նաև դրա հայերեն թարգմանությունը, իսկ օտարերկրյա հայտատուները այն կարող են տրամադրել հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո երկու ամսվա ընթացքում։

Եթե հայտը ներկայացուցչի միջոցով է լրացվում, պետք է ունենալ նրա իրավասությունները հաստատող փաստաթուղթ։


Ուշադրություն
 

 • Ապրանքանշանի գրանցման հայտը ներակայացնելիս պետք է նախապես վճարել  նախատեսված պետական տուրքերը և վճարման անդորրագրերը կցել հայտին։ 

Անհրաժեշտ է վճարել՝ 

 • հայտ ներկայացնելու համար՝ 30,000 դրամ,
 • փորձաքննություն անցկացնելու համար՝ 40,000 դրամ,
 • մեկից ավելի յուրաքանչյուր դասի համար՝ 15,000 դրամ։

Գործում են արժեքների հետևյալ զեղչերը․ 

 • Ֆիզիկական կամ մինչև 25 աշխատող ունեցող իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում հայտի արժեքը  7,500, փորձաքննությունը 10,000, իսկ ավել դասը 3,750 ՀՀ դրամ է։
 • 25-ից 100 աշխատող ունեցող իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում գրանցման հայտի արժեքը 15,000, փորձաքննությունը 20,000, իսկ ավել դասը 7,500 ՀՀ դրամ է։
 • 100-ից ավելի աշխատող ունեցող իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում՝ գրանցման հայտի արժեքը 30,000, փորձաքննությունը 40,000, իսկ ավել դասը 15,000 ՀՀ դրամ է։  
Տեխնիկական աջակցության համար՝

Հեռախոս՝

+(374 11) 597 206

Այս ծառայությունից կարող եք օգտվել նաև այլ եղանակներով:

Այդ դեպքում կարող եք ավելի շատ կամ ավելի քիչ ժամանակ և գումար ծախսել։

Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր