ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Լիցենզիաներ

Ինժեներական հետազննման լիցենզիա ստանալու հայտ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության բնագավառում ինժեներական հետազննման գործունեություն կարող են իրականացնել իրավաբանական անձիք և անհատ ձեռնարկատերերը՝ համապատասխան լիցենզիայի հիման վրա:
Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։
Ո՞վ կարող է դիմել
Իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր
Դիմելու տևողությունը
15 - 20 րոպե
Ծառայության արժեքը
50.000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման տևողությունը
23 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Ծառայության մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության բնագավառում ինժեներական հետազննման գործունեություն կարող են իրականացնել իրավաբանական անձիք և անհատ ձեռնարկատերերը՝ համապատասխան լիցենզիայի հիման վրա:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության բնագավառում ինժեներական հետազննման գործունեություն կարող են իրականացնել իրավաբանական անձիք և անհատ ձեռնարկատերերը՝ համապատասխան լիցենզիայի հիման վրա:

Ինչպես դիմել

Քաղաքաշինության բնագավառում ինժեներական հետազննման գործունեության լիցենզիա ստանալու համար հայտատուն լիազոր մարմին պետք է ներկայացնի լիցենզիա ստանալու հայտ, որին կից տրամադրի անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
Լիցենզիա ստանալու մասին հայտերը և դրանց կից փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային եղանակով:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Հայտատուն լիցենզիա ստանալու համար լիցենզավորող մարմին է ներկայացնում հետևյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերը`
1) իրավաբանական անձ հանդիսացող հայտատուները`
 • լիցենզիա ստանալու մասին հայտ` համաձայն N 1 ձևի, նշելով իրավաբանական անձի անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարները, լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, որը հայտատուն մտադիր է իրականացնել,
 • կանոնադրության պատճենը,
 • պետական գրանցման վկայականի պատճենը (բոլոր ներդիրներով),
 • հարկ վճարողի հաշվառման համարի (ՀՎՀՀ) պատճենը,
 • տվյալներ կազմակերպությունում ներգրավված մասնագետների մասին` համաձայն N 3 ձևի (այդ թվում` նրանց մասնագիտական որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները` դիպլոմ, վկայական, վերապատրաստման վկայական, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր, աշխատանքային գրքույկ և այլն),
 • կազմակերպության կամ մասնագետների կողմից նախկինում իրականացված աշխատանքների ցանկը` համաձայն N 4 ձևի,
 • «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,
 • տեղեկություններ կազմակերպությունում առկա սարքերի, սարքավորումների մասին.
 • լիցենզիա ստանալու մասին հայտ` համաձայն N 2 ձևի, նշելով անունը, հայրանունը, ազգանունը, բնակության և գործունեության իրականացման վայրերը, լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, որը հայտատուն մտադիր է իրականացնել,
 • անձնագրի պատճենը,
 • անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայականի պատճենը,
 • հարկ վճարողի հաշվառման համարի (ՀՎՀՀ) պատճենը և սոցիալական քարտի համարի մասին տեղեկատվություն,
 • անձի մասնագիտական որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները,
 • տվյալներ կազմակերպությունում ներգրավված մասնագետների մասին` համաձայն N 3 ձևի (այդ թվում` մասնագիտական որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները` դիպլոմ, վկայական, վերապատրաստման վկայական, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր, աշխատանքային գրքույկ և այլն),
 • նախկինում իրականացրած աշխատանքների ցանկը` համաձայն N 4 ձևի,
 • «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,
 • տեղեկություններ առկա սարքերի, սարքավորումների մասին:
2) ֆիզիկական անձ (անհատ ձեռնարկատեր) հանդիսացող հայտատուները`

Պետական տուրք

Ինժեներական հետազննման համար պետական տուրքը գանձվում է տարեկան 50.000 ՀՀ դրամ դրույքաչափով (գանձապետական հաշվեհամարը՝ 900005166724):

Իրավական ակտեր

Lիցենզավորման գործնթացը կարգավորող իրավական ակտերն են՝
 • «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքը,
 • « Քաղաքաշինության մասին  » ՀՀ օրենքը,
 • «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքը,
 • ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 2-ի N 788-Ն որոշումը,
 • ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1283-Ն որոշումը:

Ձևաթղթեր

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020, +(374) 10-58-59-80
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 9:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` +374 011 621701
Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Այս էջը օգտակա՞ր էր