ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Լիցենզիաներ

Ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների շահագործման լիցենզիայի տրամադրում

Կոմիտեն իրականացնում է հայտատուի կողմից ներկայացված անվտանգությունը հիմնավորող փաստաթղթերի անվտանգության գնահատում, փորձաքննություն, տեսչական ստուգումներ և անձնակազմի որակավորման ստուգում, հավաստիանալու, որ լիցենզավորված գործունեություն իրականացնելիս լիցենզավորված անձը գիտի և կպահպանի ճառագայթային անվտանգության նորմերի ու կանոնների պահանջները, ապահովելու անձնակազմի, շրջակա միջավայրի անվտանգությունը (թույլ չի տրվի գերճառագայթահարում, իսկ հնարավոր վթարների կամ միջադեպերի դեպքում անհապաղ իրականացվեն վթարային հակազդման միջոցառումներ) ըստ ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի ՀՀ միջազգային պայմանագրերի , ՀՀ օրենսդրության ,ԱԷՄԳ անվտանգության ստանդարտների պահանջների: Վերլուծվում և գնահատվում են հայտատուի հնարավորություններն ու կարողությունները՝ անվտանգ իրականացնելու լիցենզավորման ենթակա գործունեությունը:
Այս ծառայությունը հասանելի է միայն ֆիզիկապես, մենք աշխատում ենք առցանց տարբերակի ստեղծման ուղղությամբ։
Ո՞վ կարող է դիմել
Իրավաբանական անձինք
Դիմելու տևողությունը
10 - 15 րոպե
Ծառայության արժեքը
3000-20000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման տևողությունը
30-180 օրվա ընթացքում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

1 Ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների շահագործման  լիցենզիա ստանալու համար կարգավորող մարմին է ներկայացվում հայտ` համաձայն ձևի, որում նշվում են`
իրավաբանական անձի անվանումը, պետական գրանցման համարը, հարկ վճարողի հաշվառման համարի վերաբերյալ տեղեկատվություն, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը
 2 Հայտին կից պետք է ներկայացվեն`
ա) լիցենզիա ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը
բ) ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների նախագիծը
գ) ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների նախագծով նախատեսված կառույցների, տեխնոլոգիական և անվտանգ շահագործումն ապահովող համակարգերի պատրաստականությունը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները.
դ) ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների շահագործման կառավարման համակարգի նկարագրությունը, որը ներառում է` շահագործող կազմակերպության կառավարման համակարգի սխեման և կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև գործառույթների ու անվտանգության ապահովման պատասխանատվության բաշխումը, անձնակազմի պաշտոնեական հրահանգները, ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պատրաստման, վերապատրաստման և մասնագիտական գիտելիքների ստուգման կարգը.
ե) ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների անվտանգության գնահատման հաշվետվությունը
զ) անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր օբյեկտ հանդիսացող ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների շահագործման ֆինանսական ապահովման ծրագիրը և անվտանգ շահագործման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայությունը հաստատող փաստաթղթերի փաթեթը.
է) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացությունը.
ը) ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների ճառագայթային անվտանգության ծրագիրը.
թ) ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների շահագործման որակի ապահովման ծրագիրը
ժ). ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների շահագործման հրահանգները.
ժա) ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների վթարային հակազդման ներքին (օբյեկտային) պլանը.
ժբ) ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումների պլանը.
ժգ) ֆիզիկական պաշտպանության համակարգի նախագիծը և հրահանգները.
ժդ) հետևյալ լիցենզիաների պատճենները`
ռադիոակտիվ թափոնների հետ աշխատանքների կատարման` վերամշակման, փոխադրման,
ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր աշխատանքներ կատարող և պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեության
ժե) ) սույն կետի «բ», «դ», «է», «ը», «ժա», «ժբ»,  և «ժգ» ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերի փորձաքննական եզրակացությունը։

Վճարման չափը

· Նպատակը
Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում (ԱԷՕԲ) գործունեության լիցենզիա տալու համար
· Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
· Վճարման չափը
10,000 ՀՀ դրամ
· ՀՀ պետական բյուջեի հաշվի համարը
900005169330
 
· Նպատակը
Լիցենզիայի  գործողության ժամկետի երկարաձգման համար
· Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
· Վճարման չափը
3,000 ՀՀ դրամ
· ՀՀ պետական բյուջեի հաշվի համարը
900005169330
 
· Նպատակը
Լիցենզիայի  կրկնօրինակի տրման համար
· Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
· Վճարման չափը
20,000 ՀՀ դրամ
· ՀՀ պետական բյուջեի հաշվի համարը
900005169330
 
 
· Նպատակը
Լիցենզիայի տրամադրում  այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար
· Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
· Վճարման չափը
5,000 ՀՀ դրամ
· ՀՀ պետական բյուջեի հաշվի համարը
900005169330
 
· Նպատակը
Լիցենզիայի  վերաձևակերպման համար
· Վճարման եղանակը
Անկանխիկ
· Վճարման չափը
10,000 ՀՀ դրամ
· ՀՀ պետական բյուջեի հաշվի համարը
900005169330
 
· Նպատակը
Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում (ԱԷՕԲ) գործունեության լիցենզիայի կից պայմաններում և պահանջներում փոփոխությունների իրականացում  
(պետական տուրք նախատեսված չէ)

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը

Ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների շահագործման լիցենզիա ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե`
ա) առկա է կարգավորող մարմնի գրավոր եզրակացությունն այն մասին, որ հայտավորված գործունեության արդյունքում վնաս կհասցվի մարդկանց և (կամ) շրջակա միջավայրին.
բ) առկա են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  29-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերը:
 գ) լիցենզիայի  տրման հայտը բավարարելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտատուի կողմից պետական տուրքը չվճարվելու դեպքում : Հայտը մերժելուց հետո լիցենզավորող մարմնի որոշումը չեղյալ է ճանաչվում:

Կարգավորող իրավական ակտերը

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 080002020, +(374) 10 585980
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 9:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` +(374) 10 543991, +(374) 10 543995
Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե
Այս էջը օգտակա՞ր էր