ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Լիցենզիաներ

Ստանալ շինարարության իրականացման լիցենզիա

Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման գործունեություն կարող են իրականացնել իրավաբանական անձիք և անհատ ձեռնարկատերերը՝ համապատասխան լիցենզիայի հիման վրա: Բացառություն են կազմում մի քանի դեպքեր, որոնք սահմանված են օրենքով։ 

Դու կուղղորդվես ծառայությունը մատուցողի կայք, որը կբացվի նոր էջում։
Ո՞վ կարող է դիմել
Իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր
Ծառայության արժեքը
80,000 - 400,000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման տևողությունը
23 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Շինարարության իրականացման գործունեության լիցենզիա ստանալու համար հայտատուն լիազոր մարմին պետք է ներկայացնի լիցենզիա ստանալու հայտ, որին կից տրամադրի անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 


Լիցենզիան առցանց ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է՝
 • այցելել https://www.e-gov.am/
 • ընտրել «Լիցենզիաների հայտերի ընդունման համակարգ» բաժինը
 • հետո՝ «Քաղաքաշինության բնագավառ»
 • այնուհետև՝ «Շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինանարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)»
 • ընտրել հայտատուի տեսակը՝
 • սեղմել «Լրացնել հայտը» կոճակը
 • հետևելով հրահանգներին՝ լրացնել հայտը

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը՝ 


Հայտատուն լիցենզիա ստանալու համար լիցենզավորող մարմին է ներկայացնում՝

1. իրավաբանական անձ հանդիսացող հայտատուների դեպքում`
 • լիցենզիա ստանալու մասին հայտ` նշելով իրավաբանական անձի անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը, պետական գրանցման համարը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարները, լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, որը հայտատուն մտադիր է իրականացնել
 • տվյալներ կազմակերպությունում ներգրավված՝ որևէ ոլորտում կամ ոլորտներում գործունեություն իրականացնելու համար առնվազն 1 մասնագետի մասին (այդ թվում` նրա մասնագիտական ունակությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները` դիպլոմ, վկայական, վերապատրաստման վկայական, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի պատճենը),
 • մասնագետի (մասնագետների) կողմից նախկինում կատարված աշխատանքների ցանկը,
 • պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը։

2. անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող հայտատուների դեպքում`
 • լիցենզիա ստանալու մասին հայտ` նշելով անունը, հայրանունը, ազգանունը, անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համարը, բնակության և գործունեության իրականացման վայրերը, լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, որը հայտատուն մտադիր է իրականացնել,
 • անձնագրի պատճենը,
 • տվյալներ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նրա հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի համաձայն՝ որևէ ոլորտում կամ ոլորտներում գործունեություն իրականացնելու համար առնվազն 1 մասնագետի մասին (այդ թվում` նրա մասնագիտական ունակությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները` դիպլոմ, վկայական, վերապատրաստման վկայական, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի պատճենը),
 • մասնագետի (մասնագետների) կողմից նախկինում կատարված աշխատանքների ցանկը,
 • պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:


Շինարարության իրականացման լիցենզիան տրվում է 5 տարի ժամկետով՝ 1,2 կամ 3-րդ դասերի համար։

Շինարարության իրականացման համար պետական տուրքը յուրաքանչյուր ներդիրի համար գանձվում է ըստ դասի (1-ին դաս՝ 160,000 դրամ, 2-րդ դաս՝ 80,000 դրամ, 3-րդ դաս՝ 40,000 դրամ) տարեկան դրույքաչափերով (գանձապետական հաշվեհամարը՝ 900005169249):

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020, +(374) 10-58-59-80
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 9:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` +374 011 621701
Ծառայությունը մատուցող՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Այս էջը օգտակա՞ր էր