ԲԵՏԱ

Հարթակը մշակման փուլում է․ ձեր կարծիքը կօգնի մեզ բարելավել այն:

Ստանալ գործունեության այլ բնագավառների լիցենզիաներ

Գործունեության այլ բնագավառներ

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների վերաբերյալ օրենքով նախատեսված փորձաքննությունների իրականացման լիցենզիա ստանալու հայտ
Սկսել
Ավտոտրանսպորտային միջոցի (այդ թվում՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի) ձեռքբերման թրեյդ-ին առևտրի լիցենզիա ստանալու հայտ
Սկսել
Սկսել
Համաձայն «Լիցենզավորման մասին» օրենքի աուդիտորական ծառայությունների իրականացումը հանդիսանում է լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակ, որի իրականացման համար օրենքով պահանջվում է լիցենզիա՝ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով զբաղվելու իրավունքը հաստատող պաշտոնական թույլտվություն, ինչպես նաև այդ իրավունքը հաստատող պաշտոնական փաստաթուղթ, որը տրվում է լիազորված պետական մարմնի կողմից: Լիցենզիայի վրա պետք է լինի լիցենզավորող մարմնի լիազորված անձի ստորագրությունը և այդ մարմնի պետական զինանշանի պատկերով կնիքի դրոշմը:
Սկսել
Համաձայն «Լիցենզավորման մասին» օրենքի լիցենզիաների կրկնօրինակի տրամադրման ծառայության մատուցումը գործընթաց է, որի վերջնական արդյունքում լիազորված պետական մարմնի կողմից տրվում է լիցենզիայի կրկնօրինակ՝ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով զբաղվելու իրավունքը հաստատող պաշտոնական թույլտվությունը հավաստող փաստաթղթի կրկնօրինակ: Լիցենզիայի կրկնօրինակի վրա պետք է լինի լիցենզավորող մարմնի լիազորված անձի ստորագրությունը և այդ մարմնի պետական զինանշանի պատկերով կնիքի դրոշմը, վերին աջ անկյունում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը:
Սկսել
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման հանդիսանում է լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակ՝ համաձայն «Լիցենզավորման մասին» օրենքի։ Գործունեության իրականացման համար օրենքով պահանջվում է լիցենզիա՝ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով զբաղվելու իրավունքը հաստատող պաշտոնական թույլտվություն, ինչպես նաև այդ իրավունքը հաստատող պաշտոնական փաստաթուղթ, որը տրվում է լիազորված պետական մարմնի կողմից: Լիցենզիայի վրա պետք է լինի լիցենզավորող մարմնի լիազորված անձի ստորագրությունը և այդ մարմնի պետական զինանշանի պատկերով կնիքի դրոշմը:
Այս էջը օգտակա՞ր էր