BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Support program
Family and children

Դիմել մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ ստանալու համար

Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման և ծնելիության խթանման նպատակով պետության կողմից տրամադրվում է ամսական աջակցություն մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի համար։

To access the service in person, please make a visit to office.
Who can apply?
ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիները
Filiing duration
Սահմանված չէ
Service cost
Անվճար
Processing duration
Մինչև 10 աշխատանքային օր

Նպաստը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել միասնական սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքային կենտրոն ներկայացնելով՝

  • դիմում,
  • անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,
  • հանրային ծառայությունների համարանիշ՝ սոցիալական քարտի համարը (նույնականացման քարտ ունենալու դեպքում պարտադիր չէ),
  • երեխայի ծննդյան վկայական, հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքը,

Ուշադրություն


Անհրաժեշտության դեպքում՝ պետք է ներկայացնել նաև խնամակալության մասին փաստաթուղթը, ծնողի տված լիազորագիրը՝ նոտարական կարգով վավերացված՝ խնամքի նպաստը կանխիկ եղանակով դիմողին վճարելու վերաբերյալ։

Technical support

Working hours: 09:00-18:00
Phone: +(374) 10 565383

For general issues

Working hours: 09:00-18:00
Phone: +(374) 10 565383

You can access the same service through these available methods.

Be aware that using different methods might take more time or cost more money.

Service provided by
Ministry of Labor and Social Affairs of RA
Այս էջը օգտակա՞ր էր