BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Family and children

Ստանալ անվան փոխման պետական գրանցում

18 տարին լրացած անձն իրավունք ունի «Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին» օրենքով սահմանված կարգով փոխելու իր անունը, որը ներառում է անունը, հայրանունը և ազգանունը: 

This service is only available offline, we are working on an online version
Filiing duration
15 օր
Service cost
5,000 ՀՀ դրամ
Processing duration
30 րոպե

Դիմելու համար անհրաժեշտ է՝

 • բավարարել օրենքով սահմանված պահանջներին,

 • ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն (ՔԿԱԳ, տարածված է նաև ռուսերեն տերմինը՝ ЗАГС) ներկայացնել դիմում,

 • հավաքագրել ու ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը, Անվան փոխման պետական գրանցման դիմում կարող է ներկայացվել, եթե՝

 • ծնունդը գրանցվել կամ «Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին» օրենքով սահմանված կարգով վերականգնվել է Հայաստանի Հանրապետության ՔԿԱԳ մարմիններում կամ Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկներում.
 • ծնունդը գրանցել է օտարերկրյա պետությունը, և Հայաստանի Հանրապետությունն իրավասու է կատարելու անվան փոխում՝ երկկողմ կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրի հիման վրա։


Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ 

18 տարին լրացած անձի անվան փոխման պետական գրանցման դիմումին կից ներկայացվում են՝

 • դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթը,
 • ծննդյան մասին վկայականը կամ ծննդյան ակտային գրանցման մասին տվյալները:


18 տարին լրացած անձի անվան փոխման մասին դիմումի մեջ նշվում են հետևյալ տեղեկությունները՝

 • դիմողի անձնագրային տվյալները,
 • անունը փոխող անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը, քաղաքացիությունը, բնակության վայրը, ընտանեկան դրությունը, ազգությունը՝ դիմողի ցանկությամբ,
 • անունը փոխող անձի անչափահաս երեխաներից յուրաքանչյուրի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան ակտային գրանցման վայրը և ժամանակը,
 • անունը փոխել ցանկացող անձի ընտրած նոր անունը և (կամ) հայրանունը և (կամ) ազգանունը,
 • անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:


16-18 տարին լրացած անձի անվան և (կամ) ազգանվան պետական գրանցման համար դիմումին կից ներկայացվում են՝

 • դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթը,
 • անունը փոխող անձի անձը հաստատող փաստաթուղթը,
 • անունը փոխող անձի ծննդյան մասին վկայականը կամ ծննդյան ակտային գրանցման մասին տվյալները,
 • անունը փոխող անձի անչափահաս երեխաներից յուրաքանչյուրի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդի ակտային գրանցման վայրը և ժամանակը,
 • անունը փոխել ցանկացող անձի ծնողի (ծնողների), (որդեգրողների կամ խնամակալի (հոգաբարձուի) անձնագրային տվյալները,
 • անունը փոխող անձի ծնողի (ծնողների) կամ (որդեգրողների կամ խնամակալի, հոգաբարձուի) գրավոր համաձայնությունը՝ երեխայի անունը և (կամ) ազգանունը փոխելու վերաբերյալ,
 • անունը փոխող անձի ծնողի (ծնողների) կամ (որդեգրողների կամ խնամակալի) անձը հաստատող փաստաթղթերը (պատճենները), իսկ ծնողներից մեկի մահացած լինելու կամ անհայտ բացակայող կամ անգործունակ ճանաչելու մասին դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռի առկայության դեպքում՝ նաև դատարանի վճռի պատճենը կամ մահվան վկայականը կամ մահվան ակտային գրանցման տվյալները:


16-18 տարին լրացած անձի անվան փոխման մասին դիմումի մեջ նշվում են հետևյալ տեղեկությունները՝

 • դիմողի անձնագրային տվյալները,
 • անունը փոխող անձի անձը հաստատող փաստաթուղթը,
 • անունը փոխող անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը, քաղաքացիությունը, բնակության վայրը, ընտանեկան դրությունը, ազգությունը՝ դիմողի ցանկությամբ,
 • անունը փոխող անձի անչափահաս երեխաներից յուրաքանչյուրի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդի ակտային գրանցման վայրը և ժամանակը,
 • անունը փոխել ցանկացող անձի ընտրած նոր անունը և (կամ) ազգանունը:


16 տարին չլրացած երեխայի անվան և (կամ) ազգանվան փոխման պետական գրանցման համար դիմումին կից ներկայացվում են՝

 • դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթը,
 • երեխայի ծննդյան պետական վկայականը կամ ծննդյան ակտային գրանցման տվյալները,
 • երեխայի ծնողի (ծնողների) կամ (որդեգրողների կամ խնամակալի) անձը հաստատող փաստաթղթերը (պատճենները), իսկ ծնողներից մեկի մահացած լինելու կամ անհայտ բացակայող կամ անգործունակ ճանաչելու մասին դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռի առկայության դեպքում նաև դատարանի վճռի պատճենը կամ մահվան վկայականը,
 • երեխայի ծնողի (ծնողների) կամ (որդեգրողների կամ խնամակալի) գրավոր համաձայնությունը՝ երեխայի անունը և (կամ) ազգանունը փոխելու վերաբերյալ,
 • 10 տարին լրացած երեխայի համաձայնությունը՝ իր անվան և (կամ) ազգանվան փոխման վերաբերյալ:


16 տարին չլրացած անձի անվան և (կամ) ազգանվան փոխման մասին դիմումի մեջ նշվում են հետևյալ տեղեկությունները՝

 • դիմողի անձնագրային տվյալները,
 • անունը փոխող երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը, քաղաքացիությունը, բնակության վայրը, անձնագրային տվյալները՝ առկայության դեպքում, ազգությունը՝ դիմողի ցանկությամբ,
 • երեխայի ծնողի (ծնողների), (որդեգրողների կամ խնամակալի (հոգաբարձուի) անձնագրային տվյալները,
 • երեխայի համար ընտրած նոր անունը և (կամ) ազգանունը,
 • անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:


Վճարման չափը և կարգը

Անվան փոխման համար սահմանված է բազային տուրքի հնգապատիկի չափով պետական տուրք։ 


Տրամադրման ժամկետը


Երեխայի անվան փոխման պետական գրանցման դիմումը
լիազորված անձի միջոցով ներկայացվելու դեպքում նաև ներկայացվում են համապատասխան անձանց կողմից երեխայի անունը և (կամ) ազգանունը փոխելու մասին գրավոր համաձայնությունները՝ հաստատված նոտարական կարգով:

Լիազորված անձի միջոցով դիմում ներկայացնելու դեպքում դիմումին կից ներկայացվում են նաև լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթը և լիազորագիրը:

Ուշադրություն

 • Անվան փոխումը ՀՀ տարածքում գրանցում է գործակալությունը, իսկ օտարերկրյա պետության տարածքում կարող է գրանցել դիվանագիտական ծառայության մարմինը՝ անվան փոխման մասին ակտային գրանցում կատարելու միջոցով:
 • Անվան փոխման պետական գրանցումը կատարվում է «Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին» օրենքով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո՝ 15-օրյա ժամկետում, բացառությամբ վերոնշյալ օրենքով նախատեսված դեպքերի:
Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00

Հեռախոսահամար`

0-8000-2020, 

+(374) 10-58-59-80

Service provided by
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր