BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Լիցենզիաներ

Վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա և լիցենզիայի ներդիրների տրամադրում

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N 121-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության Լիցենզիա և Լիցենզիայի ներդիրներ
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր և ֆիզիկական անձ
Filiing duration
10 - 15 րոպե
Service cost
40,000 ՀՀ դրամ
Processing duration
23 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Հայտատուն լիազոր մարմին է ներկայացնում`
1) վտանգաՀայտատուն լիազոր մարմին է ներկայացնում`
1) վտանգավոր թափոնների հավաքման դեպքում՝
ատեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված տարածքի (անվանումըմակերեսըպահեստավորման ծավալըև թափոնների հավաքման մասնագիտացված սարքավորումներով ապահովվածության մասին,
բշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
գլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
2) վտանգավոր թափոնների փոխադրման դեպքում՝
աավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ փոխադրելու համար լիազորված մարմնի կողմից տրված թույլտվության պատճենը,
բտեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ,
գլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված գույքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
3) վտանգավոր թափոնների տեղադրման դեպքում՝
ատեղեկանք տարածքի (անվանումըմակերեսըթափոնների տեղադրման եղանակըև դրա տեխնիկական հագեցվածության մասին,
բշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
գլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
4) վտանգավոր թափոնների պահման դեպքում՝
ատեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված տարածքի (անվանումըմակերեսըպահեստավորման ծավալըև դրա օդափոխման և հակահրդեհային համակարգերով ապահովվածության մասին,
բշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
գլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
5) վտանգավոր թափոնների մշակման դեպքում՝
ատեխնոլոգիական կանոնակարգը (տեխնոլոգիական գործընթացը նկարագրող փաստաթուղթորը սահմանում է այդ գործընթացի մեթոդներն ու եղանակներըտեխնիկական միջոցներըտեխնոլոգիական նորմատիվները և իրականացման պայմաններն ու կարգը),
բտեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված սարքավորումների և տարածքի վերաբերյալ,
գշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
դլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
6) վտանգավոր թափոնների վերամշակման դեպքում՝
ատեխնոլոգիական կանոնակարգը (տեխնոլոգիական գործընթացը նկարագրող փաստաթուղթորը սահմանում է այդ գործընթացի մեթոդներն ու եղանակներըտեխնիկական միջոցներըտեխնոլոգիական նորմատիվները և իրականացման պայմաններն ու կարգը),
բտեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված սարքավորումների և տարածքի վերաբերյալ,
գշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
դլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը,
եվտանգավոր թափոնների վերամշակման գործունեությունն աղբավայրից ստացվող հումքով իրականացնելու դեպքում՝ այլ անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չվերամշակվող աղբավայրի և (կամդրա ազատ մնացորդի տնօրինման իրավասություն ունեցող անձիպետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի հետ տվյալ աղբավայրը և (կամդրա ազատ մնացորդը վերամշակելու վերաբերյալ կնքված պայմանագիրըՊայմանագրումորպես դրա ուժի մեջ մտնելու պայմանկարող է սահմանվել վերը նշված լիցենզիան տրամադրելու մասին լիցենզավորող մարմնի հրամանն ուժի մեջ մտնելու հանգամանքը.
7) վտանգավոր թափոնների օգտահանման դեպքում՝
ատեխնոլոգիական կանոնակարգը (տեխնոլոգիական գործընթացը նկարագրող փաստաթուղթորը սահմանում է այդ գործընթացի մեթոդներն ու եղանակներըտեխնիկական միջոցներըտեխնոլոգիական նորմատիվները և իրականացման պայմաններն ու կարգը),
բտեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված սարքավորումների և տարածքի վերաբերյալ,
գշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
դլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
8) վտանգավոր թափոնների հեռացման դեպքում՝
ատեղեկանք տարածքի (անվանումըմակերեսըթափոնների հեռացման եղանակըև դրա տեխնիկական հագեցվածության մասին,
բշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
գլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
9) վտանգավոր թափոնների վնասազերծման դեպքում՝
ատեխնոլոգիական կանոնակարգը (տեխնոլոգիական գործընթացը նկարագրող փաստաթուղթորը սահմանում է այդ գործընթացի մեթոդներն ու եղանակներըտեխնիկական միջոցներըտեխնոլոգիական նորմատիվները և իրականացման պայմաններն ու կարգը),
բտեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված սարքավորումների և տարածքի վերաբերյալ,
գշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
դլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
10) վտանգավոր թափոնների թաղման դեպքում՝
ատեղեկանք տարածքի (անվանումըմակերեսըթափոնների թաղման եղանակըև դրա տեխնիկական հագեցվածության մասին,
բշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
գլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
ատեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված տարածքի (անվանումըմակերեսըպահեստավորման ծավալըև թափոնների հավաքման մասնագիտացված սարքավորումներով ապահովվածության մասին,
բշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
գլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
2) վտանգավոր թափոնների փոխադրման դեպքում՝
աավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ փոխադրելու համար լիազորված մարմնի կողմից տրված թույլտվության պատճենը,
բտեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ,
գլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված գույքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
3) վտանգավոր թափոնների տեղադրման դեպքում՝
ատեղեկանք տարածքի (անվանումըմակերեսըթափոնների տեղադրման եղանակըև դրա տեխնիկական հագեցվածության մասին,
բշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
գլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
4) վտանգավոր թափոնների պահման դեպքում՝
ատեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված տարածքի (անվանումըմակերեսըպահեստավորման ծավալըև դրա օդափոխման և հակահրդեհային համակարգերով ապահովվածության մասին,
բշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
գլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
5) վտանգավոր թափոնների մշակման դեպքում՝
ատեխնոլոգիական կանոնակարգը (տեխնոլոգիական գործընթացը նկարագրող փաստաթուղթորը սահմանում է այդ գործընթացի մեթոդներն ու եղանակներըտեխնիկական միջոցներըտեխնոլոգիական նորմատիվները և իրականացման պայմաններն ու կարգը),
բտեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված սարքավորումների և տարածքի վերաբերյալ,
գշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
դլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
6) վտանգավոր թափոնների վերամշակման դեպքում՝
ատեխնոլոգիական կանոնակարգը (տեխնոլոգիական գործընթացը նկարագրող փաստաթուղթորը սահմանում է այդ գործընթացի մեթոդներն ու եղանակներըտեխնիկական միջոցներըտեխնոլոգիական նորմատիվները և իրականացման պայմաններն ու կարգը),
բտեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված սարքավորումների և տարածքի վերաբերյալ,
գշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
դլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը,
եվտանգավոր թափոնների վերամշակման գործունեությունն աղբավայրից ստացվող հումքով իրականացնելու դեպքում՝ այլ անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չվերամշակվող աղբավայրի և (կամդրա ազատ մնացորդի տնօրինման իրավասություն ունեցող անձիպետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի հետ տվյալ աղբավայրը և (կամդրա ազատ մնացորդը վերամշակելու վերաբերյալ կնքված պայմանագիրըՊայմանագրումորպես դրա ուժի մեջ մտնելու պայմանկարող է սահմանվել վերը նշված լիցենզիան տրամադրելու մասին լիցենզավորող մարմնի հրամանն ուժի մեջ մտնելու հանգամանքը.
7) վտանգավոր թափոնների օգտահանման դեպքում՝
ատեխնոլոգիական կանոնակարգը (տեխնոլոգիական գործընթացը նկարագրող փաստաթուղթորը սահմանում է այդ գործընթացի մեթոդներն ու եղանակներըտեխնիկական միջոցներըտեխնոլոգիական նորմատիվները և իրականացման պայմաններն ու կարգը),
բտեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված սարքավորումների և տարածքի վերաբերյալ,
գշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
դլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
8) վտանգավոր թափոնների հեռացման դեպքում՝
ատեղեկանք տարածքի (անվանումըմակերեսըթափոնների հեռացման եղանակըև դրա տեխնիկական հագեցվածության մասին,
բշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
գլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
9) վտանգավոր թափոնների վնասազերծման դեպքում՝
ատեխնոլոգիական կանոնակարգը (տեխնոլոգիական գործընթացը նկարագրող փաստաթուղթորը սահմանում է այդ գործընթացի մեթոդներն ու եղանակներըտեխնիկական միջոցներըտեխնոլոգիական նորմատիվները և իրականացման պայմաններն ու կարգը),
բտեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված սարքավորումների և տարածքի վերաբերյալ,
գշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
դլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
10) վտանգավոր թափոնների թաղման դեպքում՝
ատեղեկանք տարածքի (անվանումըմակերեսըթափոնների թաղման եղանակըև դրա տեխնիկական հագեցվածության մասին,
բշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
գլիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
      1. Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության Լիցենզիա (այսուհետ Լիցենզիա) և Լիցենզիայի ներդիրներ ստանալու հայտ (Ձև N5 կամ Ձև N6),
2. Հայտին կից ներկայացվում են՝
վոր թափոնների հավաքման դեպքում՝
      1. Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության Լիցենզիա (այսուհետ Լիցենզիա) և Լիցենզիայի ներդիրներ ստանալու հայտ (Ձև N5 կամ Ձև N6),
2. Հայտին կից ներկայացվում են՝

Վճարման չափը

· Նպատակը
Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեություն իրականացնելու համար
 
· Վճարման եղանակը
Պետական գանձապետական համակարգի միջոցով
 
· Վճարման չափը
40,000 ՀՀ դրամ  (1 ներդիրի համար)
 
· ՀՀ պետական բյուջեի հաշվի համարը
900005167144

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը

Լիցենզիա տրամադրելու հայտը մերժվում է, եթե`
· հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածով սահմանված պայմաններին ու պահանջներին:
Սույն կարգով սահմանված ներդիրի տրամադրման կամ ներդիրի ստացման մասին հայտը մերժվում է լիցենզավորող մարմնի որոշմամբ:

Կարգավորող իրավական ակտերը

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09։00-18։00
Հեռախոսահամար` +374 11 818 559
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00-18:00
Հեռախոսահամար` +374 11 818 559
Service provided by
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր