BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Agriculture and environment

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացության տրամադրում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հիմնադրութային փաստաթղթի և նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության իրականացում և եզրակացության տրամադրում:
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Իրավաբանական անձ և ֆիզիկական անձ
Filiing duration
10 - 15 րոպե
Service cost
500000-1000000 ՀՀ դրամ
Processing duration
30-90 աշխատանքային օր

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

1. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ. /նախնական փուլ/
1) ձեռնարկողի անունը (անվանումը) և բնակության (գտնվելու) վայրը.
2) հիմնադրութային փաստաթղթի և (կամ) նախատեսվող գործունեության անվանումը և նպատակը.
3) հիմնադրութային փաստաթղթի և (կամ) նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքի, այդ թվում` շրջակա միջավայրի համառոտ նկարագիրը և իրադրության սխեման.
4) հիմնադրութային փաստաթղթի և (կամ) նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ).
5) շրջակա միջավայրի վնասակար ազդեցության բացառմանը, նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների ծրագիրը.
6) տեղեկատվություն հանրության ծանուցման, հանրային լսումների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախնական համաձայնության վերաբերյալ, եթե օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ:
2. ՇՄԱԳ հաշվետվություն. /հիմնական փուլ/

Կարգավորող իրավական ակտերը

Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09։00-18։00
Հեռախոսահամար` +374 11 818 559
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 09:00-18:00
Հեռախոսահամար` +374 11 818 559
Service provided by
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր