BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Support program
Real estate and land

Դիմել «Մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին» ծրագրին մասնակցելու համար

Այս ծրագրի նպատակը երիտասարդ ընտանիքների բնակարանային (բնակելի տան) խնդիրների հաղթահարման համար աջակցության տրամադրումն է։

Ծրագրի շահառուները կարող են պետության կողմից սուբսիդավորում ստանալ նաև բնակարանը երկրորդային շուկայից ձեռք բերելու դեպքում։

This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
ՀՀ և այլ երկրների քաղաքացիներ
Filiing duration
Մինչև 1 ժամ
Service cost
Սահմանված չէ
Processing duration
Մինչև 10 աշխատանքային օր

Ծրագրին մասնակցելու համար պետք է դիմել հետևյալ բանկերից և վարկային կազմակերպություններից որևէ մեկին և ներկայացնել․ 


Պարտադիր պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ․

 • վարկառուի (համավարկառուի) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ կամ դրանց փոխարինող այլ փաստաթուղթ),

 • վարկառուի ամուսնու անձը հաստատող փաստաթուղթը (անձնագիր, նույնականացման քարտ կամ դրանց փոխարինող այլ փաստաթուղթ),

 • վարկառուի և նրա ամուսնու ծննդյան վկայականները,

 • վարկառուի և նրա ամուսնու սոցիալական քարտերը,

 • վարկառուի ամուսնության վկայականը, երեխաների ծննդյան վկայականները (առկայության դեպքում):


Եթե վարկառուն վարձու աշխատող է, ապա ներկայացնում է՝

 • եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ պետք է նշված լինի վարկառուի (համավարկառուի) զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատանքային ստաժը և փաստացի եկամտի չափը (համախառն կամ զուտ),

 • վարկառուի, նրա ամուսնու և համավարկառուի անհատական հաշվի քաղվածքներ (վերջին մեկ տարվա, տրամադրվում է հարկային մարմնի կողմից),

 • տվյալներ նախկին զբաղվածության մասին (գործատուն, զբաղեցրած պաշտոնը, յուրաքանչյուր կազմակերպությունում աշխատանքի ստաժը (եթե դիմողի զբաղվածությունը տվյալ աշխատավայրում 12 ամսից պակաս է)),

 • վարկառուի/համավարկառուի բանկային քարտի քաղվածքը, որտեղ նշված կլինի ամսական աշխատավարձի չափը (անհրաժեշտության դեպքում):

Եթե վարկառուն ինքնազբաղված է, ներկայացնում է․

 • հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՀՀ),

 • պետական գրանցման վկայականը,

 • կանոնադրությունը (առկայության դեպքում),

 • գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը, եթե օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեության համար անհրաժեշտ է համապատասխան մարմինների կողմից հատուկ թույլտվություն,

 • վերջին 1 տարվա հարկային հաշվետվությունները՝ հաստատված հարկային մարմնի կողմից,

 • վերջին 1 տարվա եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվություն (գրառումներ), (անհրաժեշտության դեպքում),

 • ինքնազբաղվածների եկամուտների գնահատման հաշվետվություն համաձայն Ստանդարտների Հավելված 1-ում ներկայացված ինքնազբաղվածների եկամուտները գնահատելու մեթոդաբանության,

 • գործունեության հետ կապված այլ փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում)։

Տեղեկություն վարկային պատմության մասին՝

 • վարկառուի և նրա ամուսնու (համավարկառուի) վարկային պատմության վերաբերյալ ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի ամբողջական զեկույցներ:

 

Գույքային փաստաթղթեր՝

 • գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական,

 • գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի հիմքեր (ըստ անհրաժեշտության),

 • գրավադրվող անշարժ գույքի գծով սահմանափակումների միասնական տեղեկանք՝ տրված ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից,

 • գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվություն:


Այլ փաստաթղթեր՝

 • տեղեկանք ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից վարկառուին և նրա ամուսնուն սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքերի վերաբերյալ,

 • գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի (համավարկառուի)՝ դժբախտ պատահարից ապահովագրության վկայականներ,

 • վարկի տրամադրման անդորրագիր կամ քաղվածք:


Բացի վերոնշյալ փաստաթղթերից, կախված յուրաքանչյուր դեպքից, վարկառուից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, որոնց ցանկը կարելի է ստանալ վարկը տրամադրող ֆինանսակական կառույցից։

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար պահանջվող փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Թեժ գիծ՝
(+374 10) 59-96-00

Ծառայության գծով աջակցության համար՝

Տեղեկատու հեռախոսահամար՝
(+374 10) 52-73-43

Service provided by
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր