BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Trade & industry

Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի վերակազմավորման եղանակով վերակազմակերպման պետական հաշվառում

Պետական միասնական գրանցամատյանում վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող և գործունեությունը դադարեցնող առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկությունների գրառում:
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Իրավաբանական անձինք
Filiing duration
10-15 րոպե
Service cost
5,000-12,000 ՀՀ դրամ
Processing duration
Մինչև 2 աշխատանքային օր

Դիմելու համար իրավասու անձը`

1. առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի գործադիր մարմնի ղեկավարը
2. հիմնադրի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ հիմնադրի կողմից լիազորված անձը

Դիմելու եղանակը`

Գործակալություն դիմումներ և դիմումին կից փաստաթղթեր կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով, ինչպես նաև «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած դեպքերում՝ նաև թղթային կրիչի վրա:
Եթե օրենքով նախատեսված դեպքերում պետական հաշվառում կամ պետական գրանցում կատարելու համար գործակալություն է դիմում լիազորված անձ, ապա օրենքով նախատեսված փաստաթղթերին կից ներկայացվում են նաև համապատասխան լիազորագիր և անձը հաստատող փաստաթուղթ: Լիազորագրի նոտարական վավերացում չի պահանջվում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը`

1. Վերակազմավորվող առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է`
ա. Դիմում (ստորագրված առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից),
բ. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ.
2. Վերակազմավորման արդյունքում ստեղծված առանձնացված ստորաբաժանումը կամ հիմնարկը ներկայացնում է՝
ա.  Դիմում, որը պետք է պարունակի`
հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը և անվանումը (ստորագրված հիմնադրի գործադիր մարմնի, առանձնացված ստորաբաժանման  կամ հիմնարկի ղեկավարի կամ հիմնադրի լիազորած անձի կողմից),
բ. Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի  ղեկավարի կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը կամ նշում անձի՝ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին և համապատասխան տեղեկանքի համարը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, կապի միջոցները՝ հեռախոսահամար, ֆաքսի համար, էլեկտրոնային փոստ (առկայության դեպքում),
գ.  Իրավասու մարմնի որոշում (ներն) առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին.
դ.  Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի կանոնադրությունը` ստորագրված հիմնադրի լիազորած անձի կողմից.
ե. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ:
զ. Վերակազմավորվող առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի իրավասու մարմնի (մարմինների) որոշումները:

Ժամկետները՝

Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպումն իրականացվում է Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց և նույն օրը փաստաթղթերի ընդունման մատյանում գրառում կատարելուց հետո՝ ոչ ուշ, քան 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վճարման եղանակը՝

Անկանխիկ
• Բանկային փոխանցման միջոցով,
• Վճարային տերմինալի միջոցով,
• E-PaymentsՊետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով.
Անհրաժեշտ է վճարումն իրականացնել ՀՀ պետական բյուջեի հաշվեհամարին՝
  • 900005160719՝ առևտրային կազմակերպություների առանձնացված ստորաբաժանման համար
  • 900005160727՝ ոչ առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանման համար
  • 900005160743՝ հիմնարկի համար
Վճարման չափը՝
• 10,000 ՀՀ դրամ՝ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպվող առանձնացված ստորաբաժանման համար
• 12,000 ՀՀ դրամ՝ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող առանձնացված ստորաբաժանման համար
• 5,000 ՀՀ դրամ՝ ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպվող առանձնացված ստորաբաժանման համար
• 10,000 ՀՀ դրամ՝ ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպմման արդյունքում ստեղծվող առանձնացված ստորաբաժանման համար
• 5,000 ՀՀ դրամ՝ վերակազմակերպվող հիմնարկի համար
• 10,000 ՀՀ դրամ՝ վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող հիմնարկի համար
Նպատակ դաշտում նշելով՝
Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետական հաշվառում

Ծառայությունը ստանալու հիմքերը՝

Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետական հաշվառումն իրականացվում է նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից:
Գործակալությունում ստուգվում է ներկայացված փաստաթղթերի լիարժեքությունը և համապատասխանությունն օրենքների պահանջներին: Առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի պետական հաշվառման դեպքում չի ստուգվում կանոնադրության համապատասխանությունն օրենքների պահանջներին:

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը՝

Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանման և հիմնարկի վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետական հաշվառումն մերժվում է, եթե ներկայացված փաստաթղթերն ամբողջական չեն կամ չեն համապատասխանում օրենքների պահանջներին:
Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00

Հեռախոսահամար`

0-8000-2020, 

+(374) 10-58-59-80

Service provided by
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր