BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Լիցենզիաներ

Մարտական զենքի արտադրության լիցենզիա ստանալու հայտ

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում մարտական զենքի արտադրության լիցենզավորում:
You will be directed to the "YesEm" national identification portal.
Who can apply?
Իրավաբանական անձինք
Filiing duration
10 - 15 րոպե
Service cost
50,000 ՀՀ դրամ
Processing duration
23 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը՝

Հայտատուն լիցենզավորող մարմին է ներկայացնում՝
1) լիցենզիա ստանալու մասին հայտ, նշելով՝
ա. իրավաբանական անձի անվանումը, գտնվելու և գործունեություն իրականացնելու վայրը, պետական գրանցման համարը,
բ. լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, որը հայտատուն մտադիր է իրականացնել,
գ. զենքի տեսակը, որը հայտատուն մտադիր է արտադրել.
2) արտադրվող զենքի և ռազմամթերքի արտադրության ու պահպանման համար անհրաժեշտ շինության սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը, ինչպես նաև շինության վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման մասին կնքված պայմանագրի պատճենը և հայտատուի հայտարարությունն այն մասին, որ ներկայացված պահեստային տարածքը համապատասխանում է 18.12.2002թ. ստորագրված ՀՀ Կառավարության 2048-Ն որոշման 7-րդ կետով նախատեսված պահանջներին.
3) արտադրվող զենքի և ռազմամթերքի արտադրության և պահպանման համար անհրաժեշտ շինության (տարածքի) պահպանությունն իրականացնելու մասին կնքված պայմանագրի պատճենը.
4) մարտական զենքի արտադրություն իրականացնելու համար ներկազմակերպական ծրագիրը, որը ներառում է՝
ա. տեխնիկական և իրավաբանական կրթություն ունեցող աշխատողներ ունենալը,
բ. զենքի արտադրության արտադրանքին (դրանց տեխնոլոգիաներին) առնչվող բոլոր փաստաթղթերի և էլեկտրոնային կրիչների պահպանման, պաշտպանության և հսկման անհրաժեշտ չափանիշները բավարարելը՝ ներառյալ փաստաթղթերի, ինչպես նաև դրանց էլեկտրոնային կրիչներ չարտոնված մուտքն արգելող տեխնիկական պայմանները բավարարելը:

Ժամկետները՝

Լիցենզավորող մարմինը հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կայացնում է լիցենզիա տրամադրելու մասին որոշում:

Ծառայությունը ստանալու հիմքերը՝

Հայաստանի Հանրապետությունում մարտական զենքի արտադրության լիցենզիա տրամադրվում է մարմնի ղեկավարի որոշմամբ՝ լիցենզավորման հանձնաժողովի կողմից տրված եզրակացության հիման վրա:

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը՝

ա) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված.
բ) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանն ու սույն կարգի պահանջներին.
գ) դիմող իրավաբանական անձն օրենքի կամ իր կանոնադրության համաձայն իրավունք չունի զբաղվելու զենքի արտադրությամբ.
դ) զենքի արտադրության լիակատար անվտանգության, արտադրության ընթացքի նկատմամբ հսկողության և զենքի պահպանության ապահովման համար իրականացված չեն Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերով նախատեսված պահանջները կամ պայմանները.
ե) օրենքով նախատեսված այլ դեպքեր:
Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020, +(374) 10-58-59-80

Ծառայության գծով աջակցության համար

Աշխատանքային ժամեր` 9:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` +374 10 590189, +374 10 590151

Service provided by
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր