BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Justice and the law

Վավերացնել միջազգային փաստաթղթերը (Apostille)

Ապոստիլը «Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին» 1961 թվականի հոկտեմբերի 5-ի Հաագայի կոնվենցիա 3-րդ հոդվածով նախատեսված հավաստագիր է, որը հավաստում է պաշտոնական փաստաթուղթը ստորագրող անձի պաշտոնեական դիրքի, նրա ստորագրության, փաստաթղթի վրա դրված կնիքի կամ դրոշմակնիքի իսկությունը։ 2021 թվականի ապրիլի 26-ին ՀՀ արդարադատության նախարարությունը մեկնարկել է երկլեզու (հայերեն, անգլերեն) էլեկտրոնային ապոստիլի շրջանառությունը և այդ օրվանից ի վեր՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կազմված և տրված պաշտոնական փաստաթղթերը վավերացվում են բացառապես էլեկտրոնային ապոստիլով, որն ինքնաշխատ կերպով պատրաստվում է «Էլեկտրոնային ապոստիլ» միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով (Արդարադատության նախարարության կողմից ապոստիլով վավերացման ենթակա փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ արդարադատության նախարարի և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի 2021 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 483-Ն և 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 2056-Ն համատեղ հրամանով, այսուհետ՝ Համատեղ հրաման):
This service is only available offline, we are working on an online version
Filiing duration
30 րոպե
Service cost
7000 ՀՀ դրամ
Processing duration
1 օր

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերը ապոստիլով վավերացնելու մասին» օրենքի և Համատեղ հրամանի համաձայն՝ պաշտոնական փաստաթուղթն ապոստիլով վավերացնելու համար դիմումն Արդարադատության նախարարություն է ներկայացվում առձեռն, առցանց կամ ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված օպերատորների միջոցով: 
Դիմումին կից ներկայացվում են.
- դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթը, 
- ապոստիլով վավերացման ենթակա պաշտոնական փաստաթղթի բնօրինակը, 
- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: 

Փաստաթուղթը ապոստիլով վավերացնելու դիմումները ընդունվում են առցանց՝ էլեկտրոնային հարթակի միջոցով, այն դեպքում, եթե ապոստիլով վավերացվում է էլեկտրոնային կնիքով և ստորագրությամբ հաստատված էլեկտրոնային փաստաթուղթը, որի էլեկտրոնային բնօրինակը հասանելի է «Էլեկտրոնային ապոստիլ» միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգին: Նշված վավերապայմանների որևէ մեկի բացակայության դեպքում պաշտոնական փաստաթուղթը ապոստիլով վավերացնելու դիմումները ընդունվում են առձեռն:
Առցանց դիմում ներկայացնելու պարագայում դիմումին կցվում է հաստատման ենթակա էլեկտրոնային փաստաթուղթը, դիմողի անձը հաստատող փաստաթղթի սքանավորված տարբերակը կամ լուսանկարը, պետական տուրքի վճարման հավաստումը: Հաստատման ենթակա էլեկտրոնային փաստաթուղթը կցելու փոխարեն դիմումատուի կողմից կարող է նշվել վերջինիս վրա զետեղված 16-նիշանոց հսկիչ համարը, որի միջոցով էլեկտրոնային փաստաթուղթը ինքնաշխատ կերպով կվերբեռնի համակարգից: Ապոստիլով վավերացվում է այն էլեկտրոնային փաստաթուղթը, որի հսկիչ համարը նշվել է դիմողի կողմից:
Էլեկտրոնային համակարգի միջոցով դիմողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին են ուղարկվում էլեկտրոնային ապոստիլը, ապոստիլով վավերացումը մերժելու մասին պատասխանը, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված այլ գրություններն ու տեղեկանքները:
Պաշտոնական փաստաթղթի սքանավորված, լուսանկարված տարբերակը սույն հավելվածի իմաստով էլեկտրոնային փաստաթուղթ չի համարվում:

Էլեկտրոնային ապոստիլ

Ապոստիլի վրա «Էլեկտրոնային ապոստիլ» միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով զետեղվում է պաշտոնական փաստաթուղթը ապոստիլով վավերացնող մարմնի ապոստիլի վավերացման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կամ վերջինիս հանձնարարությամբ՝ ստորաբաժանման աշխատակցի (լիազորությունների պատվիրակում) էլեկտրոնային ստորագրությունը, ստորաբաժանման էլեկտրոնային կնիքը (ՓիԴիԷֆ ֆորմատով, սքանավորված) և համակարգի միջոցով գեներացվող 16-նիշանոց հսկիչ համարը (tracking number) և արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR code):
Ապոստիլի իսկությունը կարող է ստուգվել վերոնշյալ հսկիչ համարը մուտքագրելով պաշտոնական փաստաթղթերի իսկության ստուգման պաշտոնական կայքում՝ www.e-verify.am, կամ արագ արձագանքման ծածկագրի միջոցով:

Ի գիտություն

Արդարադատության նախարարության կողմից ապոuտիլ դնելու ժամկետը կարող է երկարաձգվել օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում ու կարգով, որի մասին սահմանված կարգով տեղեկացվում է դիմումատուին

Դիմումը երրորդ անձանց միջոցով ներկայացնելիս լիազորագիր չի պահանջվում:
Տեխնիկական աջակցության համար՝

Աշխատանքային ժամեր`
10:00 - 18:00

Հեռախոսահամար`

0-8000-2020, 

+(374) 10-58-59-80

Service provided by
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր