BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Լիցենզիաներ

Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշում և հարգադրոշմում իրականացում

Ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակով զբաղվելու վերաբերյալ ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձինք հաշվառվում են լիազոր մարմնի կողմից, և ծանուցման մեջ ներկայացված տեղեկատվությունը (բացառությամբ ֆիզիկական անձի անձնագրի (նույնականացման քարտի) սերիայի և համարի), ինչպես նաև հաշվառման օրը, ամիսը, տարեթիվը հրապարակվում են լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքում ծանուցումը ներկայացնելուց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
Իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր և ֆիզիկական անձ
Filiing duration
10 - 15 րոպե
Service cost
200 000 ՀՀ դրամ
Processing duration
5 աշխատանքային օր

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

«Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշում և հարգադրոշմում ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու համար անձինք լիազոր մարմին են ներկայացնում ծանուցում, որը պետք է բովանդակի հետևյալ վավերապայմանները (տեղեկատվությունը).
1) իրավաբանական անձանց դեպքում՝
ա. կազմակերպության անվանումը,
բ. պետական գրանցման համարը,
գ. գտնվելու վայրը,
դ. գործունեության իրականացման վայրը (նշվում է, եթե, սույն օրենքի համաձայն, ծանուցման ենթակա գործունեությունը պետք է իրականացվի միայն ծանուցման մեջ նշված վայրում),
ե. ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակը, որը ծանուցում ներկայացնող անձը մտադիր է իրականացնել.
2) ֆիզիկական անձանց դեպքում՝
ա. անհատ ձեռնարկատիրոջ (անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի) անունը, ազգանունը,
բ. բնակության կամ հաշվառման վայրը,
գ. գործունեության իրականացման վայրը (նշվում է, եթե, սույն օրենքի համաձայն, ծանուցման ենթակա գործունեությունը պետք է իրականացվի միայն ծանուցման մեջ նշված վայրում),
դ. պետական հաշվառման համարը (անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի (նույնականացման քարտի) համարը և սերիան),
ե. ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակը, որը ծանուցում ներկայացնող անձը մտադիր է իրականացնել (հիմք` «Գործունեության ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված):

Վճարման չափը

· Նպատակը
ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ձեռք բերելու համար
 
· Վճարման եղանակը
Անկախիկ
 
Վճարման չափը՝  200 000 ՀՀ դրամ՝    տարեկան բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով
        ՀՀ պետական բյուջեի հաշվի համարը900005167516

Ծառայության մատուցումը մերժելու հիմքերը

Ծանուցում ներկայացրած անձի ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը մերժվում է՝
1)ծանուցում ներկայացրած անձը չի վճարել ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ձեռք բերելու համար սահմանված պետական տուրքը.
2) ծանուցում ներկայացրած անձի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված.
3) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին.
4) դիմող իրավաբանական անձը, օրենքի կամ իր կանոնադրության համաձայն, իրավունք չունի զբաղվելու ծանուցման մեջ նշված ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակով.
5) դիմող ֆիզիկական անձն իրավունք չունի զբաղվելու ծանուցման մեջ նշված ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակով:
2. Մերժման մասին ընդունվում է պետական լիազոր մարմնի որոշում (հրաման), որում նշվում են մերժման հիմքը, բողոքարկման կարգը, և որոշումն ընդունելու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ ձևով ուղարկվում է ծանուցում ներկայացրած անձին:

Կարգավորող իրավական ակտերը

Տեխնիկական աջակցության համար՝

Հեռախոս՝

+(374 11) 597 206

Service provided by
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
Այս էջը օգտակա՞ր էր