BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Real estate and land

Լիցենզիա ստանալու հայտ

This service is only available offline, we are working on an online version
Who can apply?
ՀՀ քաղաքացիներ
Filiing duration
10 - 15 րոպե
Service cost
40.000 - 440.000 ՀՀ դրամ
Processing duration
23 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Տեխնիկական աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 10:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` 0-8000-2020, +(374) 10-58-59-80
Ծառայության գծով աջակցության համար՝
Աշխատանքային ժամեր` 9:00 - 18:00
Հեռախոսահամար` +374 011 621701
Service provided by
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Այս էջը օգտակա՞ր էր