BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Ստանալ գործունեության այլ բնագավառների լիցենզիաներ

Գործունեության այլ բնագավառներ

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների վերաբերյալ օրենքով նախատեսված փորձաքննությունների իրականացման լիցենզիա ստանալու հայտ
Սկսել
Ավտոտրանսպորտային միջոցի (այդ թվում՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի) ձեռքբերման թրեյդ-ին առևտրի լիցենզիա ստանալու հայտ
Սկսել
Սկսել
Համաձայն «Լիցենզավորման մասին» օրենքի աուդիտորական ծառայությունների իրականացումը հանդիսանում է լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակ, որի իրականացման համար օրենքով պահանջվում է լիցենզիա՝ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով զբաղվելու իրավունքը հաստատող պաշտոնական թույլտվություն, ինչպես նաև այդ իրավունքը հաստատող պաշտոնական փաստաթուղթ, որը տրվում է լիազորված պետական մարմնի կողմից: Լիցենզիայի վրա պետք է լինի լիցենզավորող մարմնի լիազորված անձի ստորագրությունը և այդ մարմնի պետական զինանշանի պատկերով կնիքի դրոշմը:
Սկսել
Համաձայն «Լիցենզավորման մասին» օրենքի լիցենզիաների կրկնօրինակի տրամադրման ծառայության մատուցումը գործընթաց է, որի վերջնական արդյունքում լիազորված պետական մարմնի կողմից տրվում է լիցենզիայի կրկնօրինակ՝ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով զբաղվելու իրավունքը հաստատող պաշտոնական թույլտվությունը հավաստող փաստաթղթի կրկնօրինակ: Լիցենզիայի կրկնօրինակի վրա պետք է լինի լիցենզավորող մարմնի լիազորված անձի ստորագրությունը և այդ մարմնի պետական զինանշանի պատկերով կնիքի դրոշմը, վերին աջ անկյունում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը:
Սկսել
Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման հանդիսանում է լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակ՝ համաձայն «Լիցենզավորման մասին» օրենքի։ Գործունեության իրականացման համար օրենքով պահանջվում է լիցենզիա՝ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով զբաղվելու իրավունքը հաստատող պաշտոնական թույլտվություն, ինչպես նաև այդ իրավունքը հաստատող պաշտոնական փաստաթուղթ, որը տրվում է լիազորված պետական մարմնի կողմից: Լիցենզիայի վրա պետք է լինի լիցենզավորող մարմնի լիազորված անձի ստորագրությունը և այդ մարմնի պետական զինանշանի պատկերով կնիքի դրոշմը:
Այս էջը օգտակա՞ր էր