BETA

This site is new, your feedback will help us improve it.

Ստանալ ծննդյան միանվագ նպաստ

Ո՞վ է ստանալու նպաստը

Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ ստանալու համար նախ պետք է առցանց դիմում ներկայացնեք, որի հաստատումից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում անձը հաստատող փաստաթղթով պետք է այցելեք բանկ նպաստը ստանալու համար։

Այս էջը օգտակա՞ր էր